Euroregion Glacensis převzal předsednictví Asociace euroregionů ČR

Foto 1

Ve dnech 20. - 21. června 2024 se ve Valticích konalo výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR, které proběhlo v prostorách Centra Excelence Valtice, součásti Střední vinařské školy Valtice. V rámci zasedání byl mezi členy přijat poslední chybějící euroregion, Euregio Egrensis, který se nachází na česko-bavorské hranici. Tímto krokem nyní asociace pokrývá 100 % území příhraničních oblastí.

Euroregion Pomoraví, zastoupený paní Mgr. Kateřinou Matýškovou, vyhodnotil výsledky svého předsednictví, které se zaměřilo na oblast životního prostředí. Dalším důležitým bodem programu bylo předání předsednictví Euroregionu Glacensis, který bude tuto roli zastávat ve druhé polovině roku 2024. Předseda Euroregionu Glacensis, pan Jan Birke, byl zároveň zvolen předsedou Asociace euroregionů ČR.

Euroregion Glacensis představil priority svého předsednictví, mezi které patří:

  1. Příprava společné pozice k přípravě kohezní politiky po roce 2027.
  2. Podpora a rozvoj lázeňství v přeshraničním prostoru a sdílení osvědčených postupů v této oblasti.
  3. Příprava pracovních skupin zaměřených na kohezi a financování euroregionů.
  4. Příprava společného projektu na sdílení zkušeností s vybranými euroregiony Evropy za přispění prostředků nadnárodních programů.

K převzetí předsednictví uvedl Jan Birke: „Naším hlavním tématem předsednictví, které jsme dnes představili, je oblast lázeňství v přeshraničním prostoru. Na území Euroregionu Glacensis máme zajímavé inspirativní lázeňské projekty přeshraničního významu, které se mohou stát impulsem spolupráce na dalších hranicích. Chceme proto toto téma společně diskutovat a hledat další náměty spolupráce v této oblasti“.

Na zasedání byl projednán vznik a fungování národního kontaktního bodu pro přeshraniční spolupráci v rámci asociace, který bude spolufinancován díky dotaci z programu Ministerstva místního rozvoje ČR, kterou asociace získala z programu pro neziskové organizace. Projektový záměr reaguje na aktivity Evropské Komise, která provedla analýzu překážek spolupráce (cross-border review) a ve svém sdělení “Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“ uvádí: „Shromážděné důkazy vypovídají o tom, že příhraniční regiony si po hospodářské stránce vedou hůře než ostatní regiony v příslušných členských státech. V příhraničních regionech jsou obecně hůře dostupné veřejné služby, jako jsou nemocnice či univerzity. Orientace v odlišných administrativních a právních systémech je často stále složitá a nákladná. Tyto přetrvávající problémy nelze řešit pouze financováním a investicemi. I po odstranění pouhých 20 % stávajících překážek by se však HDP příhraničních regionů zvýšil o celá dvě procenta.“ Národní kontaktní bod bude v letošním roce řešit zmapování stavu spolupráce a překážek spolupráce v oblasti integrovaného záchranného systému a v oblasti přeshraniční veřejné dopravy. Výsledky budou prezentovány na konferenci k přeshraniční spolupráci, konané v Liberci v listopadu letošního roku.

„Od restartu činnosti asociace v roce 2021 se jednalo již o 35. společné zasedání a je pozitivní, že se objevují neustále nové náměty a inspirace pro další rozvoj euroregionální spolupráce“, dodal Ondřej Havlíček, tajemník AEČR.

 

Jaroslav Štefek

Euroregion Glacensis

Asociace Euroregionů ČR_Valtice 20.-21.6.2024

Foto 5Foto 4Foto 3Foto 2Foto 1

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou