Informace o programu

Logo_cz_pl_eu_barevne

Vážení žadatelé,

Interreg V-A Česká republika – Polsko, to je název pro program přeshraniční spolupráce mezi Českou a Polskou republikou pro období 2014 - 2020. Program Interreg V-A Česká republika - Polsko navazuje na předchozí obdobné programy (Phare Credo a Phare CBC, Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko a Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2007-2013). I nadále se Program zaměřuje na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou a je určený pro podporu a rozvoj česko-polského příhraničí a přeshraniční spolupráce.

Logo Interreg V-A Česká republika – Polsko

 

Logo_cz_pl_eu

Část prostředků Programu je vyčleněna k využití a podpoře malých projektů – mikroprojektů, které jsou realizovány prostřednictvím tradičního nástroje pro navazování spolupráce komunit, a to Fondu mikroprojektů.

Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu mikroprojektů s menším finančním objemem, které jsou lokálního významu a vykazují přeshraniční dopad. Hlavním cílem Fondu mikroprojektů je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Mikroprojekty jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

Finanční prostředky určené k využití v rámci Fondu mikroprojektů v období 2014-2020 tvoří 20% prostředků Programu, celkem 45.244.343 EUR. Rozdělení prostředků na jednotlivé Správce Fondu (celkem 6 euroregionů na česko-polské hranici) bylo určeno dohodou územních a regionálních struktur.

 

Finanční alokace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis:

česká strana                  5.134.117 EUR

polská strana                 5.000.000 EUR

Celkem                       10.134.117 EUR

 

Územní vymezení pro Euroregion Glacensis:

 na české straně:

správní území okresů: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk a katastr obce Bílá Voda

 na polské straně:

powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, město Wałbrzych

Mapa Glacensis 2014-2020_oprav

Finanční prostředky z FMP lze použít výhradně na dotaci mikroprojektů oprávněných žadatelů / konečných uživatelů, a to pro mikroprojekty svým charakterem naplňující priority a opatření, které jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele. V rámci FMP v Euroregionu Glacensis je možno podpořit pouze mikroprojekty, jejichž zaměření naplňuje prioritní osu 2 nebo prioritní osu 4.

 

 Konkrétní rozdělení prostředků na jednotlivé prioritní osy:

 

Euroregion Glacensis

Česká strana (v EUR)

Polská strana (v EUR)

Prioritní osa 2

2.053.647

2.000.000

Prioritní osa 4

3.080.470

3.000.000

Celkem

5.134.117

5.000.000

 

Prioritní osa 2: „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“

Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvýšení iniciativy místního rozvoje a podporu subjektů podporující místní služby zaměřené na vznik nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovních sil, aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví, v tom obnova kulturních a přírodních atraktivit.

Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 ke stažení ZDE

 

Prioritní osa 4: „Spolupráce institucí a komunit“

Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podpora spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.

Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 4 ke stažení ZDE

 

Vhodní žadatelé:

Žadatel je subjekt, který může předložit mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů.

Vhodný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území působnosti příslušného Správce.

Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území působnosti Správce, ale na území příslušného Správce působí – více ve Směrnici pro žadatele.

Seznam vhodných žadatelů v rámci prioritní osy 2 ke stažení ZDE

Seznam vhodných žadatelů v rámci prioritní osy 4 ke stažení ZDE

 

Zahraniční partner:

Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera. Zahraničním partnerem žadatele o dotaci na mikroprojekty musí být subjekt uvedený na seznamu vhodných žadatelů a partnerů partnerské země, který má sídlo:

 • na území ČR: kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký či Liberecký
 • na území PR: vojvodství Dolnoslezské, Opolské či Slezské

Partner musí mít stejný charakter jako žadatel nebo alespoň takový, aby byl logickým partnerem pro mikroprojekt. Pro objektivní posouzení partnerství musí být existence skutečné úlohy a zapojení tohoto partnera (partnerů) v rámci předkládaného mikroprojektu podrobně popsána v projektové žádosti.

Upozornění: aktivity žadatele a polského partnera (předkládané v rámci mikroprojektu typu A nebo B) musí spadat do stejné prioritní osy.

Seznam vhodných polských žadatelů a partnerů ke stažení ZDE

 

Typy mikroprojektů:

Podle způsobu zapojení zahraničního partnera jsou rozlišovány tyto typy mikroprojektů:

 • společné mikroprojekty s Vedoucím partnerem, tzv. Lead partnerem – typ mikroprojektu A
 • partnerské mikroprojekty – typ mikroprojektu B
 • samostatné mikroprojekty – typ mikroprojektu C

 

Společné mikroprojekty s Vedoucím partnerem – typ mikroprojektu A

Ve FMP je nově aplikován princip Vedoucího partnera (tzv. Lead partnera), jehož záměrem je prohloubit přeshraniční spolupráci. Princip Vedoucího partnera spočívá především v předkládání jedné společné dvoujazyčné žádosti a realizaci společného přeshraničního mikroprojektu. Projektová žádost je předkládána Správci na té straně hranice, na které sídlí Vedoucí partner mikroprojektu.

Na základě vzájemné dohody partnerů převezme jeden z nich odpovědnost za mikroprojekt jako celek a stává se Vedoucím partnerem mikroprojektu. Po schválení projektové žádosti na zasedání EŘV je s Vedoucím partnerem sepsána Smlouva o financování, na jejímž základě je nositelem dotace z prostředků EU. Prostředky na základě Smlouvy o financování zasílá Správce FMP na účet Vedoucího partnera, který poté dále převádí prostředky na účty projektových partnerů.

Mikroprojekty s Vedoucím partnerem (typ A), kdy každý z partnerů územně spadá pod působnost jiného Správce, nebude umožněno předkládat, tzn. mikroprojekty typu A je možno realizovat pouze mezi partnery ze stejného euroregionu.

Partnerské mikroprojekty – typ mikroprojektu B

O partnerský mikroprojekt se jedná tehdy, předkládá-li každý z partnerů svoji projektovou žádost na své straně hranice. Jedná se o projektovou žádost, která je vždy převážně jednojazyčná v českém jazyce - pouze některá pole je nezbytné vyplnit také v polské jazykové mutaci (viz Směrnice pro žadatele). Každý z partnerů předkládá žádost o dotaci a rozpočet mikroprojektu na své aktivity. Mikroprojekty musí být předloženy na stejné zasedání EŘV. Partnerské mikroprojekty mají jeden společný cíl, jednu cílovou skupinu a aktivity i doba realizace mikroprojektu (datum zahájení a datum ukončení mikroprojektu) na opačných stranách hranice probíhají paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazují. Každý z partnerů je zodpovědný za řádnou implementaci svých činností a aktivit. V případě partnerských mikroprojektů je nutné vyvarovat se překrývání rozpočtu, vždy musí být zcela jasné, které výdaje vznikly na které straně. V žádosti je nutné uvést přesnou vazbu na partnerský mikroprojekt.

Partnerské mikroprojekty (typ B) je možné předkládat a realizovat i v případě, že každý z partnerů územně spadá pod působnost jiného Správce, tzn. mikroprojekty typu B je možné realizovat i s partnerem z jiného euroregionu.

Samostatné mikroprojekty – typ mikroprojektu C

Samostatné mikroprojekty jsou zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice, kdy zahraniční partner projektovou žádost na své straně hranice nepředkládá. I tyto mikroprojekty však musí mít jasný přeshraniční dopad, musí mít úlohu zahraničního partnera v přípravě a realizaci mikroprojektu a musí vykazovat přínosy pro česko-polské pohraniční vyplývající z jeho realizace. Předkládá se projektová žádost, která je převážně jednojazyčná v českém jazyce - pouze některá pole je nezbytné vyplnit také v polské jazykové mutaci (viz Směrnice pro žadatele).

Samostatné mikroprojekty (typ C) je možné předkládat a realizovat i v případě, že každý z partnerů územně spadá pod působnost jiného Správce, tzn. mikroprojekty typu C je možné realizovat i s partnerem z jiného euroregionu.

 

Rozsah dotace:

Prioritní osa 2

-          mikroprojekty typu B a C – rozsah dotace 2.000 - 30.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 60.000 EUR)

-          mikroprojekty typu A – rozsah dotace 4.000 - 60.000 EUR – za národní část vždy max. 30.000 EUR a to v i případě, že jsou na mikroprojektu zainteresovaní více než 2 partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 120.000 EUR)

 

Prioritní osa 4

-          mikroprojekty typu B a C – rozsah dotace 2.000 - 20.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 40.000 EUR)

-          mikroprojekty typu A – rozsah dotace 4.000 - 40.000 EUR – za národní část vždy max. 20.000 EUR a to v i případě, že jsou na mikroprojektu zainteresovaní více než 2 partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR (celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout max. 80.000 EUR)

 

Financování:

na české straně:

-          dotace z EFRR max. 85% z celkových způsobilých výdajů

-          ostatní část rozpočtu mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele

na polské straně:

-          dotace z EFRR max. 85% z celkových způsobilých výdajů

-          dotace ze státního rozpočtu PR max. 5% celkových způsobilých výdajů

-          ostatní část rozpočtu mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele

Fond mikroprojektů neumožňuje zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci mikroprojektů. Žadatel / konečný uživatel již při předkládání žádosti o dotaci musí garantovat zajištění 100% předfinancování předloženého mikroprojektu. Po ukončení mikroprojektu a předložení příslušných dokumentů budou konečnému uživateli z prostředků FMP zpětně proplaceny způsobilé výdaje, maximálně však do výše přiznané dotace (max. 85% z celkových způsobilých výdajů) uvedené ve Smlouvě o financování.

Financování mikroprojektu probíhá v měně EUR (rozpočet je sestaven v EUR, dotace je vyplácena v EUR). Případná kurzová rizika si nese sám žadatel / konečný uživatel.

 

Kritéria přeshraniční spolupráce:

Důležitým aspektem mikroprojektů realizovaných v rámci FMP je přeshraniční spolupráce, proto jsou stanovena následující 4 kritéria přeshraniční spolupráce:

 • společná příprava mikroprojektu s partnerem z druhého státu

Společná příprava spočívá v tom, že se partneři z obou zemí podílejí na plánování mikroprojektu v obdobné míře. Partneři spolu pravidelně komunikují, příležitostně se setkávají a podílí se na celém procesu přípravy mikroprojektu od formulování projektové ideje přes její konzultování až po zpracování projektové žádosti.

 • společná realizace mikroprojektu s partnerem z druhého státu

Společná realizace spočívá v tom, že se partneři z obou zemí podílejí obdobnou měrou na realizaci aktivit vedoucích k naplnění cílů mikroprojektu. Partneři mají zpracován společný plán aktivit včetně harmonogramu prací. Aktivity plánované v mikroprojektu spolu souvisí z časového i věcného hlediska a vhodně se doplňují. Partneři se aktivně podílejí na aktivitách partnera/partnerů z druhé strany hranice. Mikroprojekt je společně propagován.

 • společný personál

Společný personál se podílí na všech podstatných aktivitách mikroprojektu. V rámci mikroprojektu je jmenován ze zástupců zapojených partnerů společný projektový tým, který má stanovena pravidla spolupráce, např. je určen vedoucí týmu, jsou rozděleny úkoly a kompetence jeho členů, určena pravidla komunikace a setkávání apod. Tento tým realizuje mikroprojekt po celou dobu jeho realizace společně.

 • společné financování mikroprojektu oběma stranami

Společné financování je splněno za předpokladu, že podíl partnera/ů z druhého státu je ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů mikroprojektu, vždy však musí být dodržena minimální částka dotace 2.000 EUR. Míra financování mikroprojektu by měla být na obou stranách hranice vyvážená a přiměřená vzhledem k plánovaným aktivitám jednotlivých partnerů. Podmínka společného financování se nikdy nebude týkat partnerských a samostatných mikroprojektů (typ mikroprojektu B a C).

Mikroprojekty typu B a C musí naplňovat minimálně 3 kritéria spolupráce, mikroprojekty s Vedoucím partnerem (typ A) musí splňovat všechna 4 kritéria spolupráce, přičemž první dvě formy spolupráce (společná příprava, společná realizace) musí být naplněny u každého mikroprojektu.

 

Přeshraniční dopad:

Přeshraniční dopad je nezbytně nutným aspektem při realizaci mikroprojektů v rámci FMP. Bez splnění tohoto aspektu nelze mikroprojekty realizovat.

Mikroprojekt musí mít dopad na podporované území na obou stranách hranice a přinášet užitek obyvatelům podporovaného území. Mikroprojekt musí být realizován partnery na obou stranách hranice a musí řešit zejména jejich společný problém či rozvíjet jejich společný potenciál (nikoli pouze jejich individuální problémy či potenciály). Mikroprojekt by měl přispívat k odstraňování překážek v propojování pohraničí, přispívat k rozvoji přeshraničních vazeb a kontaktů a propojovat cílové skupiny na obou stranách hranice. Současně by měly být výstupy mikroprojektu využívány cílovými skupinami z druhé strany hranice, a to i po ukončení fyzické realizace mikroprojektu.

 

Místo realizace:

Místem realizace mikroprojektů je celé podporované území v České republice a v Polské republice s tím, že mikroprojekt musí mít pro podporované území jasný a významný přínos.

Možná je také realizace aktivit na území třetího státu nebo mimo podporované území. Takový mikroprojekt nebo aktivity musí mít dopad na podporované  území. Aktivity realizované mimo podporované území musí být v projektové žádosti uvedeny, zdůvodněny a musí být následně schváleny ze strany EŘV.

 

Doba realizace:

Doba realizace mikroprojektu představuje časový úsek mezi zahájením fyzické realizace mikroprojektu a dokončením/ukončením fyzické realizace mikroprojektu.

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání maximálně 18 měsíců.

V případě předložení mikroprojektu, který bude mít dobu realizace nastavenou na více než 12 měsíců, je nezbytné tuto skutečnost řádně zdůvodnit v projektové žádosti. Tato skutečnost bude následně projednána ze strany Euroregionálního řídícího výboru a v případě, že EŘV dobu realizace schválí, bude možné takto mikroprojekt realizovat a schválenou dobu realizace uvést do Smlouvy o financování.

 

Ukazatelé výstupu mikroprojektů:

V rámci přípravy projektové žádosti je žadatel povinen vybrat minimálně jeden ukazatel výstupu pro příslušnou prioritní osu. Plánované hodnoty ukazatele/ukazatelů výstupu musí být jasně a reálně kvantifikovány a v projektové žádosti musí být vyjmenovány a popsány. Plánované hodnoty ukazatelů musí být propojeny s cílem mikroprojektu. Indikátory výstupu je nutné kvantifikovat (určit výchozí a cílovou hodnotu) a zároveň zvolit datum výchozí hodnoty a datum cílové hodnoty.

Prioritní osa 2

 • Počet elementů kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
 • Počet elementů infrastruktury zpřístupňující / zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví
 • Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Prioritní osa 4

 • Počet partnerů zapojených do společných aktivit

 

Ukazatelé výsledku Programu:

Každý mikroprojekt musí být schopen identifikovat se nejméně jedním indikátorem výsledku. Žadatel u indikátoru výsledků nebude tyto indikátory kvantifikovat (nebude vyplňovat číselnou hodnotu indikátoru), ale je nezbytné v příslušné kolonce „popis hodnoty“ kvalitativním způsobem uvést a popsat, jak bude daný mikroprojekt k naplňování ukazatele výsledku přispívat.

Prioritní osa 2:

 • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení – na úrovni mikroprojektu bude popsáno, jak mikroprojekt konkrétně přispěje ke zvýšení celkové návštěvnosti území

Prioritní osa 4:

 • Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí – na úrovni mikroprojektu bude popsáno, jak mikroprojekt přispěje ke zvýšení kvalitativní úrovně spolupráce institucí na česko-polském pohraničí. Kvalitou je zde míněna např. dlouhodobost a výsledky spolupráce, tj. zda-li se např. jedná jen o spolupráci na úrovni společenského setkávání bez toho, aniž by byly nastaveny dlouhodobější mechanismy další spolupráce, nebo zda-li se jedná např. o spolupráci, jejímž výsledkem je nastavení systémových řešení uplatňovaných v praxi aj.
 • Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu – na úrovni mikroprojektu bude popsáno, jak mikroprojekt kvalitativně přispěje ke zlepšení vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu. Kvalitou je zde míněna ve vztahu ke spolupráci komunit např. dlouhodobost a výsledky spolupráce, tj. zda-li se např. jedná jen o spolupráci na úrovni společenského setkávání bez toho, aniž by byly nastaveny dlouhodobější mechanismy další spolupráce, nebo zda-li se jedná např. o spolupráci, jejímž výsledkem je nastavení systémových řešení uplatňovaných v praxi aj. Ve vztahu k obyvatelům regionu se může jednat např. o zhodnocení, zda-li vzájemné setkávání obyvatel prohlubuje např. jejich zájem o častější pobyt v druhé zemi, vede k dlouhodobým přátelským stykům, nebo rozvíjí dlouhodobé profesní a pracovní kontakty apod.
 

Jazykové mutace AJ/NJ:

V případě, že žadatel plánuje výdaje na propagační materiály apod. také v jiných jazykových mutacích než je český a polský jazyk (angličtina, němčina), je nezbytné tuto skutečnost uvést v projektové žádosti či v rozpočtu mikroprojektu včetně řádného zdůvodnění, proč plánuje tyto jazykové mutace realizovat. Následně bude předloženo na EŘV a v případě, že EŘV tyto výdaje schválí, budou při kontrole vyúčtování mikroprojektu považovány za způsobilé výdaje. Bez schválení EŘV nelze realizovat výdaje na cizí jazykové mutace (angličtina, němčina).

 

Výzva k předkládání mikroprojektů:

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty, kterou vyhlašuje Správce FMP. Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období. Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol této výzvy. O přidělení dotace rozhoduje EŘV.

Na webových stránkách www.euro-glacensis.cz jsou pravidelně zveřejňovány termíny vyhlášených kol výzvy a konečné termíny, do kterých musí být projektová žádost v rámci příslušného kola výzvy doručena Správci FMP, stejně jako termín zasedání EŘV, který má projednávat mikroprojekty předložené do daného kola výzvy.

 

Tématické zaměření jednotlivých kol výzvy:

Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, je Správce FMP oprávněn usměrňovat tématické zaměření předkládaných mikroprojektů včetně možnosti vymezení žadatelů. Správce FMP tedy může vyhlásit kolo výzvy společné pro všechny mikroprojekty, tj. pro všechny aktivity v rámci obou prioritních os, pro všechny typy mikroprojektů atd. Zároveň je oprávněn vyhlašovat také omezená tématická kola výzvy s určitým zaměřením, která budou určena pouze např. pro určitou skupinu žadatelů (např. pro nové žadatele – viz níže), pro určitou oblast aktivit (tj. pouze pro jednu prioritní osu nebo jeden zvolený indikátor mikroprojektu) či pro určité typy mikroprojektů (tj. pro společné, partnerské a samostatné mikroprojekty) apod.

V případě, že žadatel předloží projektovou žádost, která nesplňuje podmínky stanovené pro aktuální kolo výzvy, je Správce oprávněn tento mikroprojekt zamítnout na základě nesplnění kritérií přijatelnosti.

 

Poskytování konzultací

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v sídle Správce FMP v Rychnově nad Kněžnou po předchozí telefonické domluvě na čísle 494 534 615. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není povinné předem zasílat projektové záměry prostřednictvím formuláře jako u individuálních projektů "velkého" Programu Interreg V-A a zároveň nejsou povinné osobní konzultace. Osobní konzultace v rámci FMP jsou však doporučovány.

Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili formulář „Konzultační list projektového záměru“. Formulář je k dispozici v sekci Žadatel. Konzultační list není podmínkou pro konzultaci, ale jeho vyplněním a předložením bude usnadněna konzultace Vašeho projektového záměru.

 

„Nový žadatel“:

Nový žadatel je subjekt, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Fondu mikroprojektů v Operačním programu přeshraniční spolupráce  ČR-PR v programovém období 2007-2013. Za mikroprojekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená na EŘV a schválená ze strany EŘV. V případě předložení několika mikroprojektů na stejné zasedání EŘV se všechny považují za mikroprojekty předložené novým žadatelem. Za mikroprojekty nového žadatele se pokládají také ty mikroprojekty, které jsou předkládány subjekty bez právní subjektivity (a které dosud prostředky na mikroprojekty z FMP OPPS ČR-PR 2007-2013 nečerpaly) přes zřizující instituce, které již prostředky z FMP OPPS ČR-PR 2007-2013 čerpat mohly. V případě, že první žádost předložená na EŘV novým žadatelem nebude schválená ze strany EŘV, bude tento žadatel při předložení další projektové žádosti znovu považován za nového žadatele.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou