Příjemce (konečný uživatel)

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Konečný uživatel je subjekt, kterému byla ze strany Euroregionálního řídícího výboru schválena žádost o dotaci na mikroprojekt, subjekt, který realizuje mikroprojekt a přijímá finanční prostředky na realizaci mikroprojektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) od Správce Fondu na základě Smlouvy o financování mikroprojektu uzavřené s příslušným Správcem.

 

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.

 

Dokumenty ke stažení pro příjemce (konečné uživatele):

 

Příručka pro konečné uživatele - aktualizace od 1.4.2022:

 
 
 
 
VŠECHNY PŘÍLOHY PŘÍRUČKY PRO KONEČNÉ UŽIVATELE - stáhnout vše jako ZIP
 
 

Dokumenty k realizaci a vyúčtování mikroprojektu:

 
 
 
 

Metodické pokyny:

 
 
 
 

Veřejné zakázky - vzory doporučených dokumentů:

 
 
 

Veřejné zakázky - nové zásady odpovědného zadávání VZ:

 
Právní úprava a odpovědné veřejné zadávání v ČR a EU

Při svých nákupech jsou s účinností od 1. 1. 2021 zadavatelé na základě § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 543/2020 Sb., povinni při postupu podle ZZVZ dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ stanoví, že:

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Přičemž ustanovení § 28 písm. p) až r) stanoví:

  1. p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
  2. q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
  3. r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Nová zásada v § 6 ZZVZ musí být i dle stanoviska expertní skupiny MMR v rovnováze s ostatními zásadami a s principem 3E. Více ve stanovisku MMRstanovisku expertní skupiny MMR.

 

  • Platí, že zadavatel musí sám vyhodnotit, jestli je vůbec „možné“ tyto nové zásady v jeho případě uplatňovat, a to u každé VZ individuálně.
  • Platí, že zadavatel musí svůj postup řádně odůvodnit, a to v případě, že to možné je a zásady aplikovat bude, a i v případě, že to z jeho úhlu pohledu možné není a nové zásady se rozhodne neuplatňovat – má zákonnou povinnost to odůvodnit. Tento postup se musí použít u všech ZŘ zahájených od 1.1.2021
  • Na webu MPSV je k tomu zveřejněno výkladové stanovisko a byla zřízena celá skupina odborníků, která se odpovědnému zadávání věnuje a bude věnovat a je možno je s jakýmkoli problémem ohledně této problematiky oslovit s dotazem - https://www.sovz.cz/
  • Jelikož nové zásady dopadají na všechny zadavatele, kteří se řídí ZZVZ, nebudou zohledněny v Metodickém pokynu zadávání zakázek vydávaném MMR-NOK
 

Registr smluv:

 
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) vznikl tzv. "registr smluv". Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 tohoto zákona, jsou povinni zveřejňovat v registru smluv soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, tj. i smlouvy o financování mikroprojektusmlouvy uzavírané s dodavateli (včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky) v případě, že hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50.000 Kč bez DPH. Dle zákona je povinnost smlouvy zveřejnit nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy. Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění.
 
Registr smluv - https://smlouvy.gov.cz/

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou