Příjemce (konečný uživatel)

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Konečný uživatel je subjekt, kterému byla ze strany Euroregionálního řídícího výboru schválena žádost o dotaci na mikroprojekt, subjekt, který realizuje mikroprojekt a přijímá finanční prostředky na realizaci mikroprojektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) od Správce Fondu na základě Smlouvy o financování mikroprojektu uzavřené s příslušným Správcem.

 

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.

 

Dokumenty ke stažení pro příjemce (konečné uživatele):

 

Příručka pro konečné uživatele - aktualizace od 1.7.2019:

 
 
 
 
VŠECHNY PŘÍLOHY PŘÍRUČKY PRO KONEČNÉ UŽIVATELE - stáhnout vše jako ZIP
 
 

Dokumenty k realizaci a vyúčtování mikroprojektu:

 
 
 

Metodické pokyny:

 
 
 

Veřejné zakázky - vzory doporučených dokumentů:

 
 
 

Registr smluv:

 
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) vznikl tzv. "registr smluv". Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 tohoto zákona, jsou povinni zveřejňovat v registru smluv soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, tj. i smlouvy o financování mikroprojektusmlouvy uzavírané s dodavateli (včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky) v případě, že hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50.000 Kč bez DPH. Dle zákona je povinnost smlouvy zveřejnit nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy. Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění.
 
Registr smluv - https://smlouvy.gov.cz/

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.