Výzva, termíny FMP

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

 

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

vyhlásil dnem 5.5.2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty.

Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období, příjem žádostí je průběžný.

Projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol této výzvy.

O přidělení dotace bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor.

Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, bude Správce Fondu vždy pro každé kolo výzvy usměrňovat tematické zaměření předkládaných mikroprojektů.

 

Zpracování projektové žádosti:

Vhodní žadatelé předkládají projektové žádosti o dotaci na mikroprojekt včetně všech povinných příloh, zpracované v souladu se Směrnicí pro žadatele, prostřednictvím webového portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Dokumentace:

Hlavním dokumentem je Směrnice pro žadatele pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis včetně všech příloh. Tento dokument je ke stažení v sekci Žadatel“.

Projektové žádosti musí být dále předloženy a realizovány v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi, mj. také v souladu se Strategií Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis pro období 2014-2020. Tato strategie je ke stažení v sekci "Žadatel".

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.

 

Termíny aktuálních výzev:  

9. kolo výzvy FMP (PO4+PO2):

 
Od  4. 7. 2020 je vyhlášena 9. výzva pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v rámci prioritní osy 2 i prioritní osy 4. Nejzazší termíny pro podání žádostí o dotaci jsou stanoveny takto:
  • do 30.9.2020 - termín pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4
  • do 30.10.2020 - termín pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 2 - pouze mikroprojekty, které přispívají k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy přírodního/kulturního bohatství se zvýšenou atraktivitou". Upozorňujeme, že v případě mikroprojektu typu A musí tento indikátor naplňovat oba/všichni partneři.

Zasedání Euroregionálního řídícího, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu března 2021. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.
 
 
Definice výstupového indikátoru 91002 "elementy přírodního/kulturního bohatství se zvýšenou atraktivitou" v rámci PO 2:

Element je chápán jako konkrétní hmotné či nehmotné dědictví – nemovitá či movitá památka, národní park či přírodní prvek (v ČR typicky např. přírodní/národní přírodní památky), tradiční festival, lidová tradice atd. Musí zahrnovat jak prvek odkazující na dědictví (tj. čehosi co je přenášeno mezi generacemi a je pevně a dlouhodobě ukotveno v území a/nebo jeho socioekonomickém prostředí), tak také prvek společného, tj. existence pojítka, něčeho, proč lze považovat tento element za společný, dotýkající se území a obyvatel na obou stranách hranice. Indikátor naplňuje jak projekt, v jehož rámci dojde k bezprostřednímu zlepšení stavu konkrétního prvku přírodního/kulturního dědictví (např. rekonstrukce kulturních památek, sakrálních staveb, „rekultivace“ zdevastované přírodní památky apod.), ale například i podpořený prvek nehmotného dědictví, u kterého nemusí dojít nutně ke zlepšení stavu, ale např. k jeho obnovení, oživení, zpropagování tak, aby tento prvek (lidová tradice apod.) přežil a dále se rozvíjel.

 

Nejzazší termín ukončení realizace mikroprojektů: 

Vzhledem k tomu, že programové období 2014-2020 se pomalu blíží ke svému konci, dovolujeme si upozornit žadatele, že nejzazší termín ukončení realizace každého mikroprojektu musí být nastaven nejpozději do 31.12.2022. Delší termín není možné uvést do projektové žádosti, ani není možné žádat o prodloužení termínu realizace déle než do 31.12.2022. Do tohoto termínu musí být všechny projektové aktivity zrealizovány, následně nejpozději do 30 dní od ukončení realizace je třeba předložit vyúčtování mikroprojektu. Děkujeme za pochopení.

Termíny Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis: dne 5.5.2016

Kolo výzvy

Zahájení kola výzvy

Ukončení kola výzvy

Termín zasedání EŘV

Podmínky

1.

5.5.2016

15.7.2016

25.10.2016

bez omezení

2.

16.7.2016

30.11.2016

14.3.2017

s omezením - pouze pro „nové žadatele“

3.

1.12.2016

31.3.2017

29.6.2017

s omezením - délka realizace mikroprojektu max. 12 měsíců

4.

 1.4.2017

31.10.2017

23.2.2018 

s omezením - pouze pro mikroprojekty typu B a C

5. (mimořádné - PO 2)

 26.2.2018

30.5.2018

1.10.2018 

 s omezením - pouze na polské straně a pro mikroprojekty v prioritní ose 2 (typ A s PL VP; typ B s PL žadatelem a partnerem z jiného euroregionu; typ C s PL žadatelem)

5. (PO 4)

1.11.2017

30.9.2018

14.2.2019 

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

6.

 1.10.2018

30.5.2019

 11.10.2019

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

7.

31.5.2019

31.10.2019

13.3.2020 - ZRUŠENO! stanoven nový termín 18.6.2020

s omezením - mikroprojekty v prioritní ose 4 + mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou

8. (PO 2)

9.12.2019 

31.3.2020 

 18.6.2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

8. (PO 4)

 1.11.2019

původně 30.4.2020 - prodlouženo do 3.7.2020

 23.10.2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

9. (PO 4)

4. 7. 2020 

30. 9. 2020 

březen 2021 

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

9. (PO 2)

4. 7. 2020 

30. 10. 2020 

březen 2021 

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

 

 

 

 

 

 

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v sídle Správce FMP v Rychnově nad Kněžnou po předchozí telefonické domluvě na čísle 494 534 615. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není povinné předem zasílat projektové záměry prostřednictvím formuláře jako u individuálních projektů "velkého" Programu Interreg V-A a zároveň nejsou povinné osobní konzultace. Osobní konzultace v rámci FMP jsou však doporučovány.

Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili formulář „Konzultační list projektového záměru“. Formulář je k dispozici v sekci Žadatel. Konzultační list není podmínkou pro konzultaci, ale jeho vyplněním a předložením bude usnadněna konzultace Vašeho projektového záměru.

 

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech na česko-polské hranici v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

 
Pro žadatele,  kteří připravují partnerský mikroprojekt (typ B) s partnerem z území jiného euroregionu, je důležité mít přehled o termínech předkládání projektových žádostí a zasedání EŘV v euroregionu svého partnera. Partneři připravující partnerský mikroprojekt tak mohou po seznámení se s termíny Fondu mikroprojektů v obou "jejich" euroregionech snadněji naplánovat zahájení a dobu realizace mikroprojektu s ohledem na termíny předložení žádosti o dotaci u "svého" Správce Fondu a její projednání příslušným EŘV.

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech jsou ke stažení zde - aktualizované ke dni 17.9.2020.

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.