Zjednodušené vykazování u PO4

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Zavedení financování mikroprojektů výhradně formou zjednodušených metod vykazování výdajů je novinkou ve FMP od 1. 11. 2021 a jedná se o přípravu na nové programové období 2021-2027. Projekty se zjednodušenými metodami vykazování mají výrazně zjednodušit jak administraci projektové žádosti, tak následné vykazování výdajů. Celý proces předkládání projektových žádostí a následného vykazování je zjednodušen na maximální možnou míru.

Specifika a pravidla pro předkládání projektových žádostí a pro realizaci mikroprojektů v rámci kola výzvy zaměřeného výhradně na zjednodušené metody vykazování výdajů jsou definovány v kapitole 2.8.3. Směrnice pro žadatele (7. verze - od 1.11.2021). Pokud není v této kapitole specifikováno jinak, tak pro předkládání a realizaci mikroprojektu podle zjednodušených metod vykazování platí pravidla uvedená v ostatních kapitolách Směrnice.

Zavedení zjednodušených metod vykazování se týká prioritní osy 4, kdy jsou v rámci mikroprojektu realizovány aktivity zaměřené na úzkou cílovou skupinu, u kterých je známý předpokládaný počet účastnících se osob. Aktivity zaměřené na úzkou cílovou skupinu byly rozděleny do pěti kategorií.

Kategorie aktivit a jejich definice

1. Sportovní aktivity a aktivity spolků
Tato kategorie je určena pro jednodenní i vícedenní aktivity bez přenocování. U sportovních aktivit jde především o různé sportovní setkání, soutěže, olympiády pro děti i dospělé. V případě aktivit spolků jde o společné aktivity např. kulturních a divadelních spolků, setkávání a výměny spolků, příp. místních samospráv a jimi zřizovaných organizací s cílem navázání spolupráce či výměny zkušeností apod.
 
2. Tábory a výměnné pobyty
Tato kategorie je určena pro vícedenní akce s přenocováním, např. dětské tábory, sportovní kempy. Aktivita výměnné pobyty zahrnuje např. studijní výjezdy dětí i dospělých, výměnné stáže a pobyty, výzkumné pobyty, výměnné pobyty učitelů apod.
 
3. Konference a workshopy
Tato kategorie je určena pro jednodenní či vícedenní akce (s přenocováním nebo bez), jejichž hlavní podstatou je konference nebo workshop, umělecké dílny a jejich výstupy. Nepatří sem úvodní či závěrečné konference mikroprojektů.

4. Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze
Tato kategorie je určena pro jednodenní či vícedenní akce (s přenocováním nebo bez) pro děti i dospělé zaměřené na poznávací aktivity, patří sem společné výlety za poznáním pohraničí, výlety za poznáním zajímavostí partnera, výlety seniorů, exkurze apod.

5. Výukové a vzdělávací akce
Tato kategorie je určena pro jednodenní či vícedenní akce zaměřené na výukové a vzdělávací akce pro děti i dospělé (s přenocováním nebo bez), tedy např. výukové aktivity pro děti, školení a besedy, jazykové či jiné vzdělávací kurzy, kurzy první pomoci, vzdělávací akce pro seniory apod.

 

Pro zjednodušené metody vykazování byly stanoveny tyto náklady:

 • Jednotkový náklad pro aktivitu (unit costs) – tzv. osoboden
 • Jednorázová paušální částka pro povinnou publicitu (lump sums)

 

Jednotkový náklad

Žadatel při předložení projektové žádosti stanoví počet dní trvání akce a počet účastníků, tzv. počet osobodní, který v kombinaci se zvolenou kategorií aktivity tvoří strukturu rozpočtu. 

Jednotkový náklad při vyúčtování poté bude vyplácen pouze za skutečný počet účastníků na akci a skutečně zrealizovaný počet dní akce. Při vyúčtování nemůže žadatel nárokovat vyšší počet jednotek, než mu byl schválen v projektové žádosti. Je stanovena jedna výše jednotkového nákladu pro každou typovou aktivitu, společná vždy pro české i polské partnery.

Všechny kategorie způsobilých nákladů na realizaci mikroprojektu budou pokryty jednotkovým nákladem, s výjimkou nákladů na povinnou publicitu projektu, tedy publicitu, která nesouvisí přímo s aktivitou a počtem účastníků.

Kategorie aktivit a jejich jednotkový náklad - PLATNOST OD 1.11.2021:

 1. Sportovní aktivity a aktivity spolků – 24 EUR/osoboden
 2. Tábory a výměnné pobyty – 38 EUR/osoboden
 3. Konference a workshopy – 36 EUR/osoboden
 4. Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze – 29 EUR/osoboden
 5. Výukové a vzdělávací akce – 30 EUR/osoboden

 

Kategorie aktivit a jejich jednotkový náklad - PLATNOST OD 1.4.2022:

 1. Sportovní aktivity a aktivity spolků – 25 EUR/osoboden
 2. Tábory a výměnné pobyty – 40 EUR/osoboden
 3. Konference a workshopy – 38 EUR/osoboden
 4. Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze – 30 EUR/osoboden
 5. Výukové a vzdělávací akce – 31 EUR/osoboden

 

Jednotkový náklad bude ročně navyšován o průměr inflací ČR a Polska dle údajů Eurostatu – aktuální jednotkový náklad bude vždy zveřejněn na webových stránkách www.euro-glacensis.cz v sekci Grantové programy.

 

Povinná publicita

Povinná publicita je řešena formou jednorázové paušální částky. Výše jednorázové částky je stanovena na 31 EUR (PLATNOST OD 1.11.2021) / 34 EUR (PLATNOST OD 1.4.2022) za projekt (v případě mikroprojektu typu A se jedná o částku za celý projekt za oba/všechny partnery).

Pro splnění povinné publicity žadatel zajistí informování veřejnosti o podpoře získané z fondů – body a) a b) odstavce 2.2 bodu 2 přílohy XII nařízení EU 1303/2013, tzn.:

a)      zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis mikroprojektu úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na daný mikroprojekt poskytována finanční podpora z EU

b)      umístí alespoň jeden plakát s informacemi o mikroprojektu (minimální velikost A3), včetně finanční podpory z EU, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy

Jednorázová částka na povinnou publicitu bude vyplacena pouze v případě řádného splnění povinné publicity. Pokud Správce FMP zjistí nedostatky, není vyplacena žádná částka na publicitu.

 

Předložení projektové žádosti

A.     Formulář projektové žádosti

Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+, který byl upraven pro účely zavedení zjednodušených metod vykazování.

V případě jednotkového nákladu žadatel v rámci žádosti o podporu nevyplňuje rozpočet přímo konkrétními částkami, ale podle charakteru mikroprojektu zvolí z nabízených variant aktivity, které nejlépe popisují daný mikroprojekt. Každá taková aktivita má Řídícím orgánem nastavenou hodnotu za tzv. osoboden. V kombinaci s počtem položek (počtem účastníků a počtem dní) zadaných žadatelem monitorovací systém vypočte strukturu rozpočtu. Žadatel následně uvede rozdělení částek na jednotlivé zdroje financování a žádost o podporu standardně podá.

Specifika podávání elektronické žádosti se zjednodušenými metodami vykazování jsou uvedeny v příloze č. 18 Směrnice pro žadatele.

B.     Přílohy projektové žádosti

U zjednodušených metod vykazování se nedokládá příloha „Podrobný rozpočet mikroprojektu“. Pravidla pro ostatní přílohy projektové žádosti platí tak, jak jsou popsány v kapitole 4.1 Směrnice pro žadatele.

 

Kontrola přijatelnosti a věcné hodnocení projektové žádosti

Zavedením zjednodušených metod vykazování se nemění systém hodnocení, i nadále mikroprojekty podléhají hodnocení z hlediska kontroly přijatelnosti a věcného hodnocení, tj. hodnocení kvality, míry přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu.

Správce bude při hodnocení kontroly přijatelnosti posuzovat výběr správné kategorie aktivity. Při nesprávném zařazení bude nutné výběr aktivity upravit (i proto, aby např. žadatel cíleně nezařazoval mikroprojekt do kategorie aktivit s jinými/vyššími jednotkovými náklady).

 

Realizace mikroprojektu

Pro splnění nároku na jednotkový náklad na den je doporučené časové minimum, a to 4 hodiny bez započtení cesty na akci a z akce. Při zdůvodnění budou moci být akce i kratší, zejména v případě akcí zaměřených na malé děti, seniory, osoby s handicapem apod.

Obecně u mikroprojektů realizovaných zjednodušenými metodami vykazování bude kladen důraz na kontrolu věrohodnosti poskytnutých dokladů. To se týká zejména prezenčních listin, které budou povinné a budou mít jednotnou strukturu. U vícedenních akcí musí být z prezenční listiny patrné, kolika dní se účastník zúčastnil. Prezenční listiny budou muset být při vyúčtování mikroprojektu podpořeny fotodokumentací z realizovaných aktivit, pozvánkami na realizované aktivity a programem akce včetně časového harmonogramu pro prokázání doby/délky trvání akce.

Každý realizátor mikroprojektu (žadatel / konečný uživatel) je povinen předem informovat Správce o každé pořádané aktivitě uskutečňované v rámci realizace mikroprojektu, tzn. pozvat jej na akci tak, aby měl Správce reálnou možnost se akce účastnit formou kontroly na místě / monitorovací návštěvy. Pro naplnění této povinnosti musí žadatel/konečný uživatel zaslat pozvánku na akci prostřednictvím depeše v monitorovacím systému MS2014+, a to ideálně 30 kalendářních dní před konáním akce, nejpozději však 14 kalendářních dní před konáním akce.

Kontrola mikroprojektu na místě, tzv. monitorovací návštěva, bude vždy probíhat přímo na pořádané akci. Při monitorovacích návštěvách bude ověřována realizace konání akce v souladu s předloženou a schválenou projektovou žádostí, dále bude ověřován počet účastníků, případně délka a program akce apod.

 

Ukončení mikroprojektu, kontrola vyúčtování ze strany Správce

Samotné vykazování výdajů probíhá opět ve zjednodušené formě, kdy není třeba v monitorovacím systému 2014+ vyplňovat jednotlivé doklady (objednávky, faktury, dodací listy, doklady o zaplacení atd.), ale opět se z nabízeného seznamu zvolí, které aktivity byly v rámci daného období realizovány, a vyplní se skutečný počet osobodní, tj. skutečný počet účastníků a skutečný počet dní akce.

Monitorovací systém na základě zadaných údajů spočte sumarizaci požadovaných částek a tyto jsou vykázány v žádosti o platbu.

V průběhu kontroly vyúčtování po ukončení realizace mikroprojektu bude Správcem FMP ověřeno, že se mikroprojekt zrealizoval podle schválené žádosti a zda byly naplněny naplánované počty účastníků. V případě využití zjednodušených metod vykazování konečný uživatel mikroprojektu nepředkládá Správci žádnou Soupisku výdajů obsahující přehled všech dokladů/výdajů, ale spolu se zprávou předkládá především prezenční listiny a fotodokumentaci. Tyto doklady také průběžně eviduje.

Závěrečné vyúčtování mikroprojektu připravené a předložené konečným uživatelem po ukončení realizace mikroprojektu obsahuje tyto dokumenty:

 • Zpráva o realizaci mikroprojektu
 • Přílohy zprávy o realizaci:
 • Fotodokumentace o konání akce – je dokladem o konání akce, indikuje počet účastníků, realizované aktivity apod.
 • Prezenční listiny – klíčový podklad pro ověření počtu účastníků
 • Pozvánka na realizované aktivity
 • Program akce včetně časového harmonogramu pro prokázání doby/délky trvání akce
 • Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity mikroprojektu

 

Údaje/dokumenty budou standardně ukládány v souladu s pravidly programu jako přílohy projektu v elektronické podobě v monitorovacím systému MS 2014+.


 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou