Časová způsobilost výdajů v rámci FMP

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
 
na základě stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Programu si Vás dovolujeme upozornit na upřesnění výdajů v rámci Fondu mikroprojektů z hlediska časové způsobilosti.
 

Z hlediska časového jsou výdaje na mikroprojekt způsobilé ode dne následujícího po dni evidence projektové žádosti v monitorovacím systému MS2014+ a zároveň od data zahájení fyzické realizace mikroprojektu, tzn., že v mezidobí ode dne následujícího po dni evidence projektové žádosti v monitorovacím systému MS2014+ do data zahájení fyzické realizace mikroprojektu budou vykázané výdaje posouzeny Správcem FMP jako nezpůsobilé z časového hlediska.  

Toto stanovisko je platné a účinné od 12.12.2017.

 

Více informace najdete v přiloženém Výkladovém stanovisku Správce FMP k časové způsobilosti výdajů.

 

Sekretariát Fondu mikroprojektů

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou