Konference Wroclaw

27.3.2012

V úterý, 27.3.2012 uspořádalo Dolnoslezské vojvodství ve Vratislavi úvodní konferenci v rámci projektu  „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“, který byl podpořen z ERDF ve výši 229 188,04 EUR z Operačního programu Přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007 – 2013. 

Vedoucím partnerem projektu je Královéhradecký kraj, dalšími partnery Dolnoslezské vojvodství, Liberecký, Pardubický a Olomoucký kraj a české a polské části Euroregionu Glacensis a Nisa. Realizace projektu bude probíhat v letech 2012 a 2013. V její závěrečné fázi by měly být zahájeny procesní kroky spojené s registrací nového právního subjektu, Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Ta představují novou, vyšší dimenzi mezinárodní spolupráce. Smyslem ESÚS je usnadnit a podpořit nejen přeshraniční, ale i nadnárodní a meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.

Cílem této konference, které se zúčastnili i zástupci Euroregionu Glacensis, bylo slavnostní zahájení projektu, jehož hlavním cílem  je  vytvoření Strategie integrované spolupráce 2014-2020, která bude zásadním koncepčním dokumentem identifikujícím oblasti možné spolupráce a navrhujícím opatření  pro implementaci. Dalším z cílů projektu je posílení a rozvoj vzájemných vazeb a spolupráce partnerů a vyvážený rozvoj jejich území. 

V průběhu konference zaznělo několik zajímavých informací na téma politiky soudržnosti, možností prohloubení přeshraniční spolupráce mezi partnery v budoucnu a roli ESÚS v kontextu s novým programovacím obdobím na roky 2014-2020. Svými příspěvky obohatili přítomné pan José Antonio Ruiz de Casas z Evropské komise, pan Josef Táborský, Senátor České republiky a paní Monika Wielichowska, poslankyně Sejmu Polské republiky.

Na závěr konference byly v krátkosti představeny panem Bartolomiejem Ostrowskim, ředitelem odboru pro zahraniční spolupráci a mezinárodní projekty Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství již zaregistrované a fungující Evropská seskupení pro územní spolupráci. Za Euroregion Glacensis přednesl svůj příspěvek předseda euroregionu pan Miroslav Vlasák.

Sekretariát euroregionu
Konference Wroclaw 01Konference Wroclaw 02Konference Wroclaw 03Konference Wroclaw 04

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou