Miroslav Kocián a Jaroslav Štefek získali významné ocenění Powiatu Kłodzko

MEDAILE

Dne 6.10.2023 se v aule Arnošta z Pardubic Gymnázia Boleslava Chrobrého v Kladsku konalo X. slavnostní zasedání okresního zastupitelstva kladského okresu. Slavnostního zasedání se zúčastnila řada pozvaných hostů.  Maciej Awiżeń - starosta kladského okresu spolu se Zbigniewem Łopusiewiczem a dalšími členy Rady předali 17 čestných odznaků - Zásluhy o Kladský okres, které uděluje Rada okresu na základě usnesení, osobám a organizacím za zásluhy o kladský okres, za významný přínos k jeho rozvoji a propagaci.

Čestný odznak kladského okresu byl zřízen usnesením Rady Kladského povstání č. VIII/64/2015 ze dne 30. září 2015 o zřízení Čestného odznaku kladského okresu, stanovení jeho vzoru, zásad a postupu jeho udělování a způsobu nošení. Od roku 2016 bylo Kladským čestným odznakem vyznamenáno již 109 osob a 17 organizací.

Vzor odznaku navrhl kladský výtvarník Bogdan Wieczorek. Má tvar kulaté medaile o průměru 38 mm vyrobené z kovu zlaté barvy.  Na jedné straně je umístěn znak hrabství obklopený nápisem "ZASŁUŻONY DLA POWIATU KŁODZKIEGO" a na druhé straně je vyobrazena kladská růže. Je zavěšena na červené stuze se žlutým pruhem uprostřed.

Pan Miroslav Kocián a Jaroslav Štefek patří historicky mezi první zahraniční osoby, které toto ocenění obdrželi. Mezi dalšími oceněnými je i paní Bernadeta Tambor, ředitelka kanceláře polské části Euroregionu Glacensis. 

 

Fotogalerie z předání ocenění

IMG_9956DSC_10046XCAK0641DSC_10032DSC_0882DSC_0695m_10030IMG_9992IMG_9971IMG_9965IMG_9961IMG_9959

Ing. Miroslav Kocián, starosta obce Bílá Voda, předseda Euroregionu Glacensis

Od ledna 1995 působí ve funkci starosty obce Bílá Voda. Od roku 1997 je obec členem Euroregionu Glacensis, kde ji po celou dobu zastupuje. Díky tomu měl možnost být u všech historických okamžiků, které se udály v rámci česko-polské spolupráce. Vstup ČR do NATO, EU a následně odstranění závor na naší společné česko-polské hranici, což vše vedlo k rozvoji přeshraniční spolupráce.

Největší spolupráci má obec s městem Złoty Stok, kde společně prošly všemi předvstupními programy, které byly k dispozici. Následně se přidaly další partnerská města Kamieniec Zabkowicky, Bardo, také Ząbkowice Śląskie a v rámci projektu Stezky Marianny Oranžské i s městy Powiatu Klodského.

Z pozice předsedy Euroregionu Glacensis se podílel na rozvoji spolupráce s polskou částí euroregionu a byl účasten mnoha společných projektů.  Dlouhá léta působí i jako hlasující člen monitorovacího výboru Česko – polského programu Interreg, kde prosazuje zájmy česko-polské spolupráce.

Za svou práci pro rozvoj našeho společného příhraničí v roce 2015 obdržel polské státní vyznamenání Stříbrný kříž za zásluhy.

Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis

Od ledna 2001 je pracovníkem Euroregionu Glacensis a od ledna 2005 až doposud zastává funkci sekretáře sdružení. Od roku 2014 vede pracovní skupinu pro euroregionální spolupráci při Česko-polské mezivládní komisi při Ministerstvu zahraničních věcí. Od 5/2018 je členem Programové rady české části Česko-polského fóra. Od roku 2005 až doposud zastupuje českou část Euroregionu Glacensis v Monitorovacím výboru programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.  Vykonával funkci zástupce česko-polských euroregionů v přípravné skupině Task-force pro přípravu operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro programové období 2007 – 2013, 2014 – 2020 a také 2021-2027. Od roku 2005 do roku 2017 byl ředitelem Regional Development Agency, která připravuje významné česko-polské projekty.  Od roku 2004 do současnosti zastává zároveň funkci neuvolněného místostarosty obce Synkov-Slemeno. V období 4/2012-3/2014 byl členem představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. 

Pracuje na pozici sekretáře Euroregionu Glacensis a má bohaté zkušenosti s administrací projektů EU se specializací na přeshraniční programy a má všeobecnou znalost o problematice veřejné správy i díky tomu, že již šesté volební období zastává také funkci místostarosty obce. Své schopnosti uplatnil při řízením přeshraničních projektů s velkým množstvím partnerů. Na úrovni sekretáře euroregionu byl aktivně zapojen jako hlavní koordinátor projektového týmu v několika významných investičních projektech, jejich součástí byly také zásadní investice na území Powiatu Klodzko. Jedná se například o projekt s 18 partnery a názvem "Česko-polská Hřebenovka", realizovaný v letech 2018 – 2022, který pomohl dotovat výstavbu rozhledny na Kladské hoře. Mezi další projekty lze jmenovat odbornou přípravu silničních projektů ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, které napomohly rekonstrukci silničních tahů. Jedná se o projekty „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor“ nebo „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor“.  

Za svou práci pro rozvoj příhraničního regionu byl v roce 2015 oceněn medailí za zásluhy Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje a v roce 2019 obdržel stříbrný čestný odznak "Zasloužilý pro Dolnoslezské vojvodství".

Bernadeta Tambor, ředitelka kanceláře polské části Euroregionu Glacensis

Bernadeta Tambor je zaměstnankyní polské části Euroregionu Glacensis od roku 1998. Podílela se na realizaci Fondu malých projektů Euroregionu Phare CBC. Byla zodpovědná za realizaci Fondu mikroprojektů: Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko 2004 - 2006, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, Interreg V-A CZ - PL 2014 - 2020, v rámci kterých bylo dosud realizováno více než 900 projektů na obou stranách hranice. Přibližně 30 % z nich bylo realizováno v Kladském okrese.

Bernadeta Tambor jako tajemnice polské části Euroregionu Glacensis koordinuje rozvoj spolupráce s českou částí euroregionu a podílí se na mnoha společných projektech. Již řadu let je také zástupkyní člena Monitorovacího výboru česko-polského programu Interreg, kde prosazuje zájmy česko-polské spolupráce.

Za svou práci pro rozvoj příhraničního regionu byla v roce 2015 vyznamenána polským státním vyznamenáním "Bronzový kříž za zásluhy" a v roce 2018 obdržela stříbrný čestný odznak "Zasloužilý pro Dolnoslezské vojvodství".

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou