Ohlédnutí za konferencí Fórum polsko-českého pohraničí

DSC_2334zmenFórum se konalo dne 2. – 3. října 2014 na polské části Euroregionu Glacensis v městě Kudowa Zdrój. Zmiňované fórum bylo realizováno v rámci projektu „Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis“, který je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, Prioritní osa III: Podpora spolupráce místních společenství, Oblast podpory: 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí. Cílem projektu je posílení přeshraničních vazeb institucí, které poskytují veřejné služby. V rámci setkání proběhl slavnostní křest publikace „Za přírodními krásami Euroregionu Glacensis“. Fórum se konalo u příležitosti 18. výročí od založení Euroregionu Glacensis.    

Zhodnocení programovacího období 2007 - 2013, historie Euroregionu Glacensis

První část Fóra byla zaměřena na zhodnocení programovacího období 2007 – 2013, kde bylo i zavzpomínáno na vznik Euroregionu Glacensis (5. 12. 1996) nebo na organizování prvního podobného fóra v roce 2000 v Polanici Zdroj. Proběhla prezentace realizovaných projektů a byly představeny nové navazující aktivity na Polsko - českém pohraničí. Czesław Kręcichwost (předseda polské části Euroregionu Glacensis) zdůraznil, že všichni jsme připraveni se integrovat a zároveň jsDSC_2324zmenme všichni schopni dokázat, že právě pohraničí Euroregionu Glacensis je v Evropě nejvíce integrovaným. Sekretáři Jaroslav Štefek a Radosław Pietuch představili krátce Euroregion Glacensis. Od svého vzniku bylo zrealizováno cca 5 000 projektů, jak za podpory Evropské Unie, tak i bez podpory. Podporované projekty byly financovány z programů Phare CBC, INTERREG IIIA, OP Přeshraniční spolupráce ČR – PR v letech 2007-2013. Současně se hovořilo o právě probíhajících projektech:  EUREGIO PL-CZ 2013-2015, Strategie Integrované spolupráce česko-polského příhraničí (Příprava společného ESÚS), Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis, Za přírodními krásami Euroregionu Glacensis, Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis. Euroregion Glacensis administruje Fond mikroprojektů, realizuje své projekty, je partnerem jiných projektů, vydává publikace, je prostředníkem k navazování kontaktů českých a polských žadatelů apod. Nadále se usilovně připravuje na nové programovací období.

 

Nové programovací období 2014 – 2020, co čeká žadatele a jaká je jejich příprava?

 

Operační program Přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 (OPPS ČR - PR 2014 - 2020)

O současném stavu operačního programu OPPS ČR - PR 2014 – 2020 informovala paní Małgorzata  Chętko, odbor územní spolupráce, Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky.Ve finanční perspektivě EU 2007 - 2013 na Polsko - českou přeshraniční spolupráci bylo určeno přes 219 mil. EUR z Evropského fondu pro Regionální rozvoj (ERDF). Polsko – český program Evropské územní spolupráce patřil k největším, nejrychleji a nejefektivněji implementovaným v rámci celé Evropské Unie. Rozpočet nového programu činí přes 235 mil. EUR z ERDF a jeho významná část a to 20% bude v souladu s dobrou praxí Polsko – české spolupráce určena na realizaci Fondu mikroprojektů. Nový právní rámec Evropské územní spolupráce klade větší důraz na výsledky jednotlivých finančních operací z Evropského prostředku a přikazuje sledovat efektivitu přínosu programu k vybraným tematickým DSC_2363zmencílům a investičním prioritám. OP se bude týkat všech projektů od vlajkových projektů, které mají dopad na celé podporované území až po ty nejmenší iniciativy místního lokálního charakteru. V souladu s tím je důležité, aby zastřešující projekty Fondu mikroprojektů naplňovaly indikátory, které odrážejí programové cíle. Ve všech programech Evropské území spolupráce, na kterých se podílí polské Ministerstvo infrastruktury a rozvoje usiluje o zjednodušení postupu mimo jiné prostřednictvím, co nejširšího uplatnění paušálního vyúčtování výdajů a zrychlení proplácení prostředků pro příjemce. Jednání budou pokračovat mezi Národním orgánem a Řídícím orgánem Polsko – českého programu a stejně tak i v rámci podskupiny Fondu mikroprojektů.

 

O současném stavu operačního programu (OPPS ČR - PR 2014 – 2020) informoval pan RNDr. Jiří Horáček – ředitel odboru regionální přeshraniční spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.  V září 2014 byl OP odevzdán Evropské komisi, která vydá svá stanoviska do konce roku 2014. Schválení programu se předpokládá DSC_2423zmendo půl roku a jeho vyhlášení v průběhu roku 2015. Pracovní skupina vybrala hlavní priority na období 2014+ podle potřeby. Tento výběr souvisí se Strategií 2020, která byla připravena Evropskou komisí. Jedná se celkem o 4 priority: 1. Společné řízení rizik, 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, 3. Vzdělávání a kvalifikace, 4. Spolupráce institucí a komunit. Každá priorita odráží konkrétní cíl. Do operačního programu se mohou odevzdávat jak individuální projekty, velké strategické silniční projekty, tak i novinka „vlajkové projekty“. Jedná se o strategické projekty, které se dotýkají celého pohraničí a mají na rozvoj pohraničí značný vliv. V současné době je rozpracováno šest vlajkových projektů a výzva byla vyhlášena i na potenciální nové vlajkové projekty. Příjem žádostí je do 31. 10. 2014. U silničních projektů proběhl příjem žádostí ve zvláštním režimu, který byl ukončen 15. 7. 2014 (61,1 mil. EUR) a zároveň byl vyhodnocen panelem expertů 30. 9. – 1. 10. 2014.

 

Euroregion Glacensis a Fond mikroprojektů 2014 - 2020

DSC_2338zmenProjekty ve Fondu mikroprojektů budou realizovány obdobně jako v minulém období. Zastřešující projekty budou mít partnera z české strany. Předpokládá se, že alokace pro Fond mikroprojektů bude 20 %. Pro Euroregion Glacensis bude k dispozici podobná částka jako v minulém programovacím období. Pro polskou stranu cca 5 mil. EUR pro českou stranu 5,178 mil EUR. Novinkou bude možnost předkládat projekty formou Lead partner principu. Budou se dále také opět podporovat projekty společné, zrcadlové a individuální.            

 Doprava na české a polské části Euroregionu Glacensis

Byly představeny i projekty modernizace dopravních komunikací v pohraničí. Olomoucký kraj DSC_2459zmenpředložil pět projektů a představil projekt „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Hanušovice – Silnice II/446 (Hanušovice-Nová Seninka)“, délka úseku ČR 12,728 km. Realizací dojde ke zvýšení dostupnosti především z polské strany (do 12t). Dalším projektem je „Stezka Marianny Oranžské k zámku Jánský Vrch“ - silnice Travná - Javorník, Bílá Voda - Bílý potok. Délka úseku 7,934 km. Pardubický kraj prezentoval projekt „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor“. Silnice č. III/31218 Pastviny – Žamberk (9,1km), Silnice č. 389 Spalona – Gniewoszow (12,9km). Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství připravili silniční záměry na rekonstrukci komunikací, které vycházejí ze společného memoranda. Požadavek na dotaci z ERDF dosahuje částky 48,3 mil. EUR (1,3 mld. Kč). Navržené oblasti: oblast Trutnovsko (Trutnov – Žacléř – Královec – Lubawka – Miszkowice - hraniční přechod Pomezní boudy/Przelec Okraj - odbočka na Jelenia Góra), oblast Broumovsko 1 a 2 (hraniční přechod Meziměstí, Mieroszów, Broumov - hraniční přechod Otovice – Tłumaczów - Směr Klodzko - Odbočky na Nowa Ruda, Ludwikowice Klodzkie), oblast Orlické hory (Rokytnice v Orlickách horách, Říčky v Orlických horách, hraniční přechod Orlické Záhoří/Mostowice – Spalona - Bystryca Klodzka).

 

Euroregion Glacensis (česká část) připravil vlajkový projekt „Česko-polská Hřebenovka“

„Česko - polská Hřebenovka“ je vlajkový projekt, který se aktuálně připravuje do prioritní osy 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti – OPPS ČR – PR 2014+. Tato hřebenovka navazuje na „Česko - saskou  hřebenovku“ DSC_2475zmena povede z Ještědu až na Praděd. Prochází bezprostředně po česko-polském pohraničí v přírodně zajímavém územím jako jsou např. lokality Jizerských hor, Krkonoš, Broumovských stěn, Orlických hor, masivu Kralického Sněžníku, Rychlebských hor, Jeseníků, Sovích hor, NP Stolových hor, Bardských hor. Cílem projektu je snaha o obnovení slavného fenoménu horských hřebenových tras, které úspěšně vznikaly za první republiky. Projekt má 30 partnerů. Hlavním vedoucím partnerem projektu je Euroregion Glacensis. Předpokládaný rozpočet je 9 mil. EUR (žádost o dotaci 7,6 mil. EUR). Při poskytnutí dotace je realizace plánovaná na rok 2016 - 2020.  Aktivity projektu: nové vyznačení celkové trasy, instalace doprovodného mobiliáře, vytvoření nových propojení přes státní hranici (např.: Jánský most na Divoké Orlici v Neratově v Orlických horách), vytvoření horského TIC – Neratov a související masivní propagace. Pro zvýšení atraktivnosti hřebenových tras se i nadále bude pokračovat ve výstavbě dalších rozhleden  - např. nové věže na Masivu Kralického Sněžníku, Rozhledny u chaty Adam, v Novém Hrádek, ve Vysoké Srbské atd.

 

Euroregion Glacensis (polská část) připravuje projektovou iniciativu Polsko – česká výměna mládeže

Cílem připravovaného záměru je odbourání slabiny a to je málo projektů v příhraničí, DSC_2607zmenkteré by zahrnovaly výuku jazyka souseda tzv. „Polsko výuku Českého jazyka“, „Česká republika výuku Polské jazyka“. Do projektu bude zahrnuto celé pohraničí. Tento projekt by měl být i vyúčtováván prostřednictvím plánovaného paušálního vyúčtování. Bude předložen do priority 4: Spolupráce Institucí a komunit. Indikátory by měly v této ose naplňovat 23%, ale tento projekt by vyčerpal pouze 5% alokace.  Iniciátoři hovoří o tom, že není důležité, kolik bude určeno prostředků na tento projekt. Hlavní je, aby tento mechanismus vznikl. Do budoucna se může žádat i z jiných operačních programů, jiných externích prostředků nebo zažádat na ministerstvu školství.  

 

Prezentace - výstupy konference
 
 
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou