Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Wprowadzenie

Wprowadzenie

„Podpisaniem umowy o utworzeniu wspólnego Euroregionu Glacensis, zawartej pomiędzy stowarzyszeniem miast i gmin Pomezí Čech, Moravy a Kladska po stronie czeskiej i Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej po stronie polskiej, zwieńczono wieloletnie starania na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy transgranicznej po obu stronach granicy. W ten sposób stworzono podstawy największego i równocześnie najstarszego polsko-czeskiego euroregionu.
 
„Regionalne Stowarzyszenie Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, zwane dalej Stronami, wspierając ideę współpracy trangranicznej, popierając ideę jedności europejskiej, dążąc do rozwijania przyjaznych i wzajemnych korzystnych kontaktów między Polakami i Czechami oraz w trosce o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego terenów nadgranicznych, jak też uwzględniając postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi sporządzonej w Madrycie 21 maja 1980 r., postaniawiają utworzyć

Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej "Euroregion Glacensis"."

 

Definicja euroregionów

Euroregiony to ponadnarodowe formy związków lub stowarzyszeń miast i gmin. Celem euroregionu – międzynarodowego stowarzyszenia miast i gmin – jest przede wszystkim wspieranie i realizacja projektów odzwierciedlających wszystkie formy współpracy pomiędzy stronami. Podstawowym celem zrzeszonych miast i gmin, które są tu reprezentowane przez lokalnych przedstawicieli administracji publicznej, jest usuwanie różnic pomiędzy regionami po obu stronach granicy, prowadzące do stopniowego wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego.

Współpraca przekraczająca granice pomaga w łagodzeniu negatywnych uwarunkowań, jakie powstają w regionie w związku z istnieniem granic. Niweluje skutki peryferyjnego położenia obszarów przygranicznych i przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkającej tu ludności. Ma wpływać na wszystkie sfery życia mieszkańców: kulturalne, społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne.

Euroregion Glacensis to ponadnarodowe dobrowolne stowarzyszenie branżowe miast i gmin oraz innych osób prawnych na terenie powiatów  Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník i Šumperk po stronie czeskiej oraz stowarzyszenie miast i gmin powiatów Kłodzko, Ząbkowice, Wałbrzych, Strzelin i Dzierżoniów po polskiej stronie. Jego głównym zadaniem jest wspieranie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej oraz rozwoju obszarów pogranicza, powiązanych ściśle uwarunkowaniami geograficznymi i historyczno-politycznymi.

Euroregion powstał na mocy umowy o utworzeniu czesko-polskiego Euroregionu Glacensis, podpisanej 5.12.1996 r. w Hradcu Králové. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Rychnovie n. K., gdzie funkcjonuje także sekretariat czeskiej części euroregionu. Siedzibą polskiego stowarzyszenia, a tym samym również sekretariatu polskiej części Euroregionu Glacensis jest Kłodzko.

Euroregion leży na terenie trzech czeskich krajów: Kralowohradeckiego, Pardubickiego i Ołomunieckiego i jest największym polsko-czeskim euroregionem o najdłuższej wspólnej granicy. W wyjątkowych sytuacjach wyrażana jest zgoda na członkostwo podmiotów leżących poza tym obszarem, co ma miejsce na przykład w przypadku gminy Benecko z powiatu Semily.
 

Główne cele stowarzyszenia

Rozwój współpracy obu części euroregionu na podstawie Europejskiej Karty Regionów Granicznych. Koordynacja w formie zaleceń i propozycji rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego danego obszaru oraz ich wzajemność w stosunku do programów, które są przygotowywane i realizowane przez odpowiednie organy regionu przygranicznego w Polsce i w Czechach.

Wspieranie rozwoju, szczególnie w następujących dziedzinach działalności:
  • planowanie przestrzenne
  • współpraca w dziedzinie gospodarki i handlu
  • zachowanie i poprawa środowiska
  • budowa i dostosowanie infrastruktury transgranicznej
  • współpraca w zakresie zapobiegania katastrofom przyrodniczym i klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków
  • rozwój turystyki i tworzenie nowych przejść granicznych
  • współpraca w dziedzinie edukacji, kultury i sportu
  • współpraca w sferze humanitarnej i socjalnej

Stałym zadaniem Euroregionu Glacensis pozostaje pokonywanie uprzedzeń i niwelowanie barier powstałych w minionym okresie oraz wspomaganie integracji na zasadach subsydiarności w ramach procesu integracji europejskiej Polski i Czech, przywrócenie funkcji granicy nie tylko jako końca suwerennego terytorium państwa, ale w szczególności jako mostu do spotkań i współdziania dwóch narodów, które wykorzystują to specyficzne położenie geograficzne do zapewnienia dynamicznego rozwoju, a jednocześnie do stworzenia wspólnych trwałych elementów współżycia partnerskiego obu narodów.

Poprzez to zadanie Euroregion Glacensis staje się doświadczeniem na wspólnej drodze do struktur euroatlantyckich i elementem codziennego życia.

Terytorium

Członkami czeskiej części Euroregionu są miasta i gminy powiatów Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník i Šumperk. Euroregion znajduje się na terytorium administracyjnym Kraju Kralowohradeckiego, Pardubickiego i Ołomunieckiego.

Kraje Kralowohradecki i Parbudicki należą do regionu spójności NUTS II Severovýchod, Kraj Ołomuniecki do regionu NUTS II Střední Morava.

Mapę zasięgu działania Euroregionu Glacensis można znaleźć tu.

Podstawowe informacje nt. Euroregionu Glacensis można znaleźć tu
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM