Udržitelnost

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

V případě, že se na mikroprojekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je konečný uživatel (u mikroprojektů typu A – vedoucí partner) povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace byl zachován po dobu pěti let od data proplacení finančních prostředků z EFRR konečnému uživateli (resp. vedoucímu partnerovi), a dále je povinen tuto skutečnost Správci Fondu dokládat prostřednictvím pravidelných ročních Zpráv o udržitelnosti předkládaných přes monitorovací systém MS2014+.

Cílem kontroly udržitelnosti mikroprojektu je prověřit, zda konečný uživatel (resp. vedoucí partner) dodržuje závazky týkající se výsledků mikroprojektu a další závazky stanovené Smlouvou o financování mikroprojektu. Kontrola udržitelnosti mikroprojektu je prováděna formou administrativní kontroly (předkládání ročních Zpráv o udržitelnosti mikroprojektu). U mikroprojektů, u kterých by měl Správce pochybnosti nebo nejasnosti o dodržování závazků týkajících se udržitelnosti, může Správce provést také kontrolu udržitelnosti na místě.

Správce FMP ve své působnosti určí, kteří koneční uživatelé (resp. vedoucí partneři) budou spadat do kontroly udržitelnosti mikroprojektu. Udržitelnost se týká především mikroprojektů, u kterých jejich charakter zakládá předpoklad, že mikroprojekt bude plnit účel, na který byla dotace poskytnuta, i po ukončení realizace (zpravidla mikroprojekty investičního nebo dlouhodobého charakteru nebo mikroprojekty s vyššími náklady na nákup vybavení).

V případě, že mikroprojekt spadá do kontroly udržitelnosti mikroprojektu, je tato informace sdělena konečnému uživateli (resp. vedoucímu partnerovi) nejpozději při schválení Žádosti o platbu za mikroprojekt. Přesný termínový harmonogram pro předkládání ročních Zpráv o zajištění udržitelnosti je konečnému uživateli (resp. vedoucímu partnerovi) zaslán při vyplacení finančních prostředků z EFRR.

Konečný uživatel (resp. vedoucí partner) má v takovém případě povinnost předkládat Správci Zprávu o udržitelnosti v termínech dle stanoveného harmonogramu, a to prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ https://mseu.mssf.cz(termín pro předložení zprávy je vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce stanoveného monitorovacího období). Konečný uživatel (resp. vedoucí partner) je povinen přiložit ke Zprávě o udržitelnosti také nezbytné přílohy.

Příloha č.17 - Čestné prohlášení ke zprávě o udržitelnosti ke stažení

Příručka pro správu projektu v ISKP - udržitelnost, ŽOZ

U mikroprojektů typu A předkládá Zprávu o udržitelnosti vedoucí partner, a to za celý mikroprojekt (tj. i za části realizované projektovými partnery). U mikroprojektů typu A je Zpráva o udržitelnosti předkládána jako dvoujazyčná.

Dojde-li v období udržitelnosti u mikroprojektu, na který se vztahuje povinnost předkládání Zpráv o udržitelnosti, ke změně, je konečný uživatel (vedoucí partner) povinen informovat Správce přes monitorovací systém MS2014+ prostřednictvím záložky „žádost o změnu“. Správce příslušnou žádost o změnu v MS2014+ schválí/neschválí. V případě nedodržení podmínek udržitelnosti bude toto považováno za porušení povinností stanovených ve Smlouvě o financování mikroprojektu.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou