OBDOBÍ 2021-2027

 

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027

 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko bude nadále pokračovat i v dalším programovém období v letech 2021-2027, přičemž bude navazovat na stávající program Interreg V-A Česká republika – Polsko. Název programu v období 2021-2027 by měl být "INTERREG VI-A".

Program bude zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých bude opět kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
 
Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Každý partner projektu vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.

Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. 
 
 
 

Fond mikroprojektů v období 2021-2027

 
V připravovaných nařízeních je zakotvena i realizace Fondu malých projektů, proto i v novém období budou Fondy součástí přeshraničních programů. Administrativa a finanční řízení Fondu mikroprojektů v programovém období 2021-2027 by měly být podstatně jednodušší, jelikož koncepce předpisů navrhuje uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR u aktivit typu people-to-people. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů (tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů.
 
Fond mikroprojektů by měl v novém období podporovat nejen měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (tzv. priorita 4), ale opět také rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a v rámci FMP by měla být zřejmě umožněna i podpora životního prostředí (priorita 1) v našem společném území.
 
Věříme, že oblíbený nástroj Fond mikroprojektů bude nadále v budoucím programovém období 2021-2027 umožňovat žadatelům organizaci kulturních akcí, studentských výměn, soutěží pro mládež a obdobných aktivit zaměřených na podporu místních partnerství, přičemž u těchto typů aktivit bude navíc zjednodušena administrativa. Zároveň bude v tomto budoucím období nadále pokračovat velice oblíbená podpora cestovního ruchu v česko-polském příhraničí.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou