Priorita 4

Logo Interreg 2021-2027

 

PRIORITA 4 "SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A KOMUNIT", cíl 4.2

 

Projektová žádost

 
Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím elektronické žádosti vyplněné v české a polské jazykové mutaci v monitorovacím systému pro Fond malých projektů. Monitorovací systém je dostupný na adrese:
 
Na hlavní stránce je třeba si zobrazit „Přehled výzev“ - otevře se Přehled Fondů a výzev u všech euroregionů. Zde žadatel klikne na tlačítko „Přehled výzev“ u Euroregionu Glacensis. Dále si žadatel vybere příslušnou výzvu, do které chce předložit projekt, a tlačítkem „Založit žádost v této výzvě“ vygeneruje novou projektovou žádost, kterou dále edituje. Program je intuitivní, povinná pole jsou červeně orámována. 

V projektové žádosti je třeba vyplnit všechny nezbytné údaje a přiložit všechny nezbytné přílohy. Žádost je poté třeba finalizovat, následně je třeba projektovou žádost exportovat do PDF. Verzi v PDF je nutné elektronicky podepsat a poté podepsanou vložit jako přílohu do systému. Tím je žádost podána u Správce Fondu.

V případě, že žádost nemůže elektronicky podepsat statutární orgán, je nutné doložit také plnou moc: Plná moc CZ-PL

 

Směrnice pro žadatele

 
Hlavním dokumentem je Směrnice pro žadatele pro Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis včetně všech příloh. Směrnice pro žadatele stanovuje metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a obsahuje relevantní informace, které by měl znát žadatel o dotaci z Fondu malých projektů.
 
 
PŘÍLOHY SMĚRNICE / ZAŁĄCZNIKI WYTYCZNYCH
 

Cíle FMP v Euroregionu Glacensis

Každý malý projekt musí přispívat k naplnění minimálně jednoho cíle FMP v Euroregionu Glacensis.

Hlavními cíli FMP v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 pro prioritu 4.2 jsou:

  1. posílení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních a sociálních vztahů
  2. posílení spolupráce institucí a obyvatel v nových tematických oblastech
  3. posílení přeshraničních vazeb obyvatel
  4. posílení trvalých kontaktů institucí
  5. vybudování vzájemné důvěry mezi obyvateli, které na území EG žijí
  6. rozšíření okruhu spolupracujících partnerů na území EG
  7. posílení spolupráce nevládních organizací včetně nadací a sdružení
  8. posílení sítě mezisektorové spolupráce (nevládní, soukromý, veřejný sektor)
  9. snížení vnímání předsudků a historicky daných překážek mezi českými a polskými obyvateli
  10. opětovné nastartování spolupráce institucí po pandemii covid-19

V každé projektové žádosti je vždy třeba uvést, ke kterému konkrétnímu cíli FMP, včetně jeho čísla, malý projekt přispívá.


 Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

 

Projektové žádosti musí být dále předloženy a realizovány v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi, mj. také v souladu se Strategií Euroregionu Glacensis 2020+.
 
STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS 2020+ v české verzi ZDE
 
STRATEGIA ROZWOJU EUROREGIONU GLACENSIS 2020+ v polské verzi ZDE

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou