Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizace ukončena 

 

Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Vedoucí partner

 Rozpočet:

Celkem       45 081,94 €
  • z EFRR                         38 318 €
  • z vlastních zdrojů       6 763,94 €

Harmonogram:

červenec 2019 - prosinec 2020

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ A s vedoucím partnerem na polské straně

 

Cíl projektu:

Záměrem projektu je zpracovat pro období po roce 2020 novou Strategii činnosti Euroregionu Glacensis. Strategie bude reagovat na aktuální znění Nařízení k programům přeshraniční spolupráce a úlohy euroregionů ve správě Fondu mikroprojektu. Strategie bude také reflektovat návrh dalších činností Euroregionu Glacensis s ohledem na změnu dotační politiky EU. 

 

15.4.2020

 

Index stáří

Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku.

Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci.

TABULKA - ÚDAJE O POČTU A VĚKOVÉM SLOŽENÍ OBYVATEL EUROREGIONU GLACENSIS S ÚDAJI K 31.12.2019 S ROZDĚLENÍM PODLE OBCÍ A S UVEDENÝM VÝPOČTEM STÁŘÍ KE STAŽENÍ ZDE 

 

 

17.9.2020

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás požádali o připomínky a názory k návrhu „Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis”. Strategie je významným koncepčním dokumentem, jehož cílem je prezentovat obecný směr rozvoje území Euroregionu Glacensis a nadefinovat cíle a priority.

Návrh strategie lze stáhnout zde.

Aktuálně návrh strategie podléhá konzultacím ze stran zainteresovaných subjektů a veřejnému projednávání. Zveme tak i vás k předložení komentářů a stanovisek k návrhu „Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis“. Vaše připomínky a názory budou podrobeny důkladné analýze a odůvodněné návrhy změn budou zapracovány do finální verze dokumentu.

Veškeré podměty a připomínky je možné podat prostřednictvím dotazníku na webové aplikaci zde https://strategiaglacensis.webankieta.pl/ , nebo zaslat e-mailovou formou na info@euro-glacensis.cz

Připomínky můžete zasílat nejpozději do dne 9.10.2020. 

Prosíme o stručné a věcné podměty k uvedenému návrhu.

Děkujeme za Vaše připomínky a návrhy. 

Sekretariát Euroregionu

 

31.12.2020

Strategie Euroregionu Glacensis dokončena

Od července 2019 do konce roku 2020 Euroregion Glacensis se svým polským partnerem pracoval na přípravě nové Strategie rozvoje území Euroregionu Glacensis. Pro úspěšnou přípravu strategie byl sestaven Řídícího výboru pro tvorbu strategie. V první fázi došlo ke zpracování SWOT analýzy, samostatně za českou část (zpracovatelem byla společnost Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje) a za polskou část území (zpracovatelem byla společnost EffiCon sp. z o.o.,). Následně byla sestavena společná diagnóza a návrh cíle, priorit a opatření. Strategie byla schválena Regionálním kongresem v prosinci 2020. Příprava strategie byla na odpovědnosti polské části euroregionu a byla zpracována v rámci společného projektu "Strategie Euroregionu Glacensis 2020+".

Zpracovaný dokument Strategie Euroregionu Glacensis 2020+ definuje silné a slabé stránky našeho společného euroregionu na české i polské straně. Na základě společné SWOT analýzy byly navrženy jednotlivé priority a opatření rozvoje celého území. Strategie byla zpracována za celé území Královéhradeckého a Pardubického kraje, za okres Šumperk a za obec Bílá Voda (okres Jeseník). Jedná se tak o území korespondující s podporovaným územím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Strategie je zpracována za celistvé území bez ohledu na členství měst a obcí v Euroregionu Glacensis. Strategie je podkladem pro další rozvoj celého území a aktivit v oblasti přeshraniční spolupráce.

Seznamte se s finálním dokumentem Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

 
Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis 2020+ v české verzi ke stažení zde

Strategia rozwoju Euroregionu Glacensis 2020+ v polské verzi ke stažení zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou