Vzdělávání nezná hranic

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

 
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644
 

Vedoucí partner projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partneři projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Logo_Wyksztalcenie

Harmonogram:

1.1.2019 - 30.6.2022

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Rozpočet:

Celkem 388 255,99 €
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj           329 995,87 €
  • ze státního rozpočtu                                                4 230 €
  • vlastní vklad                                                               54 030,12 €
 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce mezi klíčovými institucemi na poli česko-polské přeshraniční spolupráce (partneři projektu), vytvoření jejich kooperační sítě (tvorba kanálů a mechanismů) a prostřednictvím zlepšení komunikačních dovedností česko-polského jazyka také vytvoření platformy pro provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí na území ESÚS NOVUM.

Sekundárním cílem projektu je umožnit pracovníkům neziskového sektoru zapojených do řešení česko-polských aktivit vzdělávání se v sousedním jazyce. Jedná se o manažery měst a obcí, pracovníky infocenter, zástupce spolkových organizací apod. Cílem je zlepšit jazykové předpoklady cílové skupiny v českém a polském jazyce prostřednictvím využití e-learningu v kombinaci s klasickou výukou na místě.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu
Euroregion Glacensis zajistil přípravu projektu. Jednalo se o konzultace projektového záměru, posouzení variant řešení, zprostředkování komunikace mezi partnery, organizace společných jednání, tlumočení apod. Následovalo samotné zpracování žádosti a příloh, překlad a zajištění odevzdání. Po nechválení žádosti ve 2. kole došlo k dalším kontultacím projektu na JS v Olomouci a celkovému přepracování projektu.
 
1. Řízení projektu
Pro úspěšnou realizaci projektu byl sestaven projektový tým, ve kterém má každý projektový partner své zástupce. Řízení projektu zastřešuje a má v odpovědnosti z logiky věci vedoucí partner ESÚS NOVUM, který bude zajišťovat průběžnou komunikaci mezi partnery, bude mít na starost time managament projektu, bude zodpovědný za souhrnné zprávy a žádosti o platbu za projekt, bude zajišťovat komunikaci s kontrolními úřady. Každý z projektových partnerů pak bude zodpovědný za svou dílčí část projektu, za podávání dílčích zpráv a dílčího vyúčtování. Pro odborné činnosti jako je např. E-learningový modul, výroba předmětů budou najati externí dodavatelé.
 
2. Propagační a informační činnost
 
3. Tvorba kooperační sítě a zvyšování kvalifikace
Účelem je vytvoření kooperační sítě partnerů, to je vytvoření vzájemných dlouhodobých přeshraničních machanizmů, kanálů pro budoucí spolupráci například při vyhledávání partnerství. ESÚS proto uskuteční 2 dvoudenní zasedání všech partnerů a pokryje náklady spojené s touto organizací. Na setkáních dojde k podrobnějšímu představení všech partnerů a jejich činností ve snaze hledání dalších společných průniků v jednotlivých aktivitách partnerů s cílem nalezení užší vazby spolupráce. Dále budou vytvořeny vzorové formuláře pro potenciální partnery, vytvořeny pravidla komunikace při hledání partnerství, jmenovány zodpovědné osoby za každého partnera apod. Vytvoření těchto instrumentů bude v odpovědnosti Stowarzyszenia.
 
Všichni partneři budou naplňovat tuto aktivitu tím, že pro své zaměstnance zajistí pravidelnou výuku partnerského jazyka s lektorem v sídle partnera. Předpokládá se ve frekvenci 1x za týden po dobu školních měsíců.
 
4. E-learningroll up  wyksztalcenie
ESÚS NOVUM po konzultaci a námětech všech partnerů zajistí vytvoření modulu pro výuku formou e-learningu. Vzhledem k časovým úsporám s dojezdem a široké škály účastnících se pracovníků byla zvolena základní forma výuky prostřednictvím elektronického modulu. Ve vymezeném čase bude mít každý účastník povinnost zpracovat vytvořené lekce a splnit jejich obsah, aby mohl postoupit do další lekce. Pro případné nejasnosti budou mít účastníci k dispozici tzv. horkou linku na lektora, který vysvětlý postup a řešenou látku.
 
5. Praktická výuka
Každého 3-denního setkání se bude účastnit 25 českých a 25 polských účastníků, kteří si během pobytu budou moci osvojit své znalosti partnerského jazyka, seznámi se se svými vrstevníky na druhé straně hranice a tím bude zajištěno i důležité síťování mezi subjekty na česko-polské hranici.
 
6. Workshopy
Na konci každého vzdělávacího cyklu se uskuteční jednodenní setkání všech 100 účastníků kurzu. Každý kdo úspěšně ukončí tento cyklus obdrží certifikát o absobvování vzdělávacího cyklu. Na tomto setkání budou také vyhlášeni nejaktivnější účastníci kurzu, kteří dostanou věcné dary. 
 
 

Odkazy:

http://esus-novum.eu/

http://karr.pl/

http://euroregion-glacensis.ng.pl/

 
 

 

ODKLAD ZAHÁJENÍ VÝUKY POLŠTINY - ZE ZÁŘÍ 2019 NA ZÁŘÍ 2020

Vážení uchazeči o vzdělávací kurz na výuku polského jazyka, bohužel dochází k posunu zahájení výuky - a to z plánovaného září 2019 na září 2020. Všechny dosud zaslané přihlášky evidujeme a budeme všechny uchazeče včas informovat o posunu v realizaci projektu.
 

 

imagesYGZZ8HPR

OD ZÁŘÍ 2020 SE ZAHAJUJE VÝUKA

Vážení zájemci o výuku polštiny formou e-learningu. V minulém roce došlo k posunu zahájení školního roku. Nyní přicházíme s dobrou zprávou - letos v září zahajujeme výuku.
 
Celá zpráva ke stažení zde

Koordinační schůzky projektu

20190626_11435520190626_114403setkn 1setkn 2setkn 3

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.