V kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám

Logo_cz_pl_eu_barevne

LogoProjekt v realizaci

 
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002837
 

Vedoucí partner projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partneři projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Euroregion Nisa
 

Harmonogram:

1.7.2021 - 30.6.2023

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Rozpočet:

Celkem 220 905,28 €
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj           187 768,15 €
  • ze státního rozpočtu                                                6 752 €
  • vlastní vklad                                                               26 385,13 €

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, která se může objevit i v budoucnu. Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci specifických cílů, a to:
1. zřízení moderního Informačního střediska (IS)
2. organizace webinářů,
3. organizace setkání pracovních skupin.
Zřízení IS umožní poskytování spolehlivých informací o situaci na druhé straně hranice. Bude souhrnem vědomostí o právních předpisech a řešeních v obou zemích.
Organizace webinářů s experty z různých  oblastí umožní odborníkům z různých oblastí prezentovat konkrétní záležitosti.  
Bude sestaveno 9 pracovních skupin. Cílem jejich fungování bude výměna vědomostí mezi experty z obou stran hranice. Díky jejich zapojení bude možné dosáhnout synergického efektu při řešení přeshraničních problémů.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu
Příprava projektu byla iniciována vedoucím partnerem. Poté byli informováni potenciální čeští partneři, tedy Euroregiony Glacensis a Nisa. Byly zorganizovány videokonference, v průběhu kterých byly projednány všechny nejdůležitější aspekty připravovaného projektu. Návrh projektu byl také zaslán na JTS a poté projednán při individuální konzultaci.
 
1. Řízení projektu
Projekt bude koordinován ESÚS. Každý partner jmenuje koordinátora projektu, který bude úzce spolupracovat s manažerem projektu, pokud jde o administrativní záležitosti, zvláště pak při předkládání monitorovacích zpráv. K povinnostem manažera projektu a vedoucího partnera patří kromě předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu také pravidelná kontrola dokumentů souvisejících s věcnou a finanční realizací projektu, jakož i vykazování realizace projektových aktivit a monitorovacích ukazatelů. Vzhledem k rozsahu projektu jsou naplánována tři dvoudenní setkání projektových týmů. První setkání bude zorganizováno před zahájením projektu. Na tomto setkání budou upřesněny konkrétní parametry jednotlivých aktivit projektu. Druhé setkání se uskuteční v jeho polovině, bude zhodnocen dosavadní průběh realizace jednotlivých aktivit a budou případně přijata opatření sloužící k nápravě chyb, které se mohou v průběhu realizace projektu objevit. Třetí setkání bude uspořádáno před ukončením projektu a dojde na něm ke zhodnocení realizace jednotlivých aktivit v průběhu projektu. Každé setkání uspořádá jeden z partnerů.
 
2. Propagační a informační činnost
 
3. Polsko-české informační středisko
Podstatou naplánované aktivity je vytvoření Informačního střediska (IS). Bude ve formě elektronické platformy sloužící ke zpřístupňování informací, Bude s jednat o internetovou stranu. V rámci Informačního centra budou průběžně shromažďovány a zveřejňovány informace týkající se různých omezení ve všech oblastech a činnostech. Bude se jednat o informace o možnosti překračování hranic, cestování a ostatních oblastech života. Předpokládáme, že i v situaci, kdy bude možné překračovat hranice bez jakýchkoliv omezení bude i tak existovat poptávka po informacích týkajících se situace na druhé straně hranice. V rámci IC bude navázána spolupráce s odborníky z různých oblastí. Budeme také spolupracovat s nejrůznějšími službami, tj. zdravotnickými záchrankami, pohraniční stráží a policií. Bude vytvořena síť spolupráce mezi institucemi v pohraničí. Bude také vytvořeno koordinační centrum spolupráce mezi všemi členy seskupení. Budou pro ně organizována on-line setkání. 
 
V rámci této aktivity je naplánováno zorganizování 60 webinářů. Každý z partnerů bude odborně odpovídat za přípravu 20-ti. Jejich tematický obsah bude zaměřen na některou z následujících oblastí: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch, vzdělávání. Přednášejícími budou odborníci z těchto oblastí u obou zemí. Příjemci budou všechny dotčené instituce z pohraničí a obyvatelé.
 
5. Jednání pracovních skupin
Tato aktivita zahrnuje zorganizování 36 jednání pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny budou zaměřeny na tyto oblasti: ochrana zdraví, administrativní problémy, hospodářská spolupráce, územní plánování, ochrana životního prostředí, doprava, cestovní ruch a sport, vzdělávání, kultura a umění. Odborníci, kteří se budou setkávat v rámci těchto pracovních skupin, budou z různých institucí, které fungují na polsko-českém pohraničí. Za jejich efektivní činnost budou odpovídat nejenom partneři projektu, ale garantem jejich činnosti budou také zbývající členové Seskupení, tj. Dolnoslezské vojvodství, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Olomoucký kraj a polské části Euroregionů Nisa a Glacensis.
 
 

Odkazy:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Euroregion Nisa

 

 

Pracovní skupiny

 

1. Jednání - 16.2.2022

Dne 16.2.2022 se v rámci projektu konalo jednání pracovní skupiny „Územní plánování“, kterého se zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, DSDiK, Okresu Kłodzko a města Kudowa-Zdrój.
IMG_1470IMG_1467IMG_1466IMG_1462IMG_1464
 

2. Jednání - 12.5.2022

Dne 12.5.2022  se uskutečnilo na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje jednání pracovní skupiny "Cestovní ruch a sport" na téma "Propojování česko-polské hranice v oblasti cykloturistiky zejména se zaměřením na koncepční rozvoj sítě cyklostezek". Jednání se zúčastnili zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje, Svazků obcí, Destinačních společností a měst a obcí v daném regionu z české strany. Z polské strany to potom byli zástupci Dolnoslezského vojvodství, Powiatu Kłodzko a gmin. Vzájemně si představili plány a možnosti v budování sítě cyklotras a cyklostezek, které mají přeshraniční potenciál a vyjasnili si možnosti spolupráce obou stran v jejich realizaci v česko-polském dotačním programu.
Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sport

3. Jednání - 30.8.2022

V úterý 30.8.2022 se na krajském úřadě Pardubického kraje odehrálo setkání pracovní skupiny "Cestovní ruch a sport". Tématem byly tentokrát plány v oblasti výstavby sítě singletracků na česko-polské hranici a propagace cykloturistiky. Hlavním cílem bylo dojednání spolupráce české a polské strany na propojení sítě singletracků, ať už v rámci propagace a marketingu, tak v oblasti případných projektů na výstavbu a rozšiřování nových tras. Na polské straně jsou momentálně plánovány výstavby nových tras od Gmin Kudow-Zdrój, Lewin Kłodzki a Polanica-Zdrój, které by byly napojeny na traily na Jagodne a dále směrem k Międzylesie. Z české strany byly zmíněny trasy v okolí Hořic, Javořích hor na Broumovsku, nebo rozšíření trailů na Dolní Moravě a Suchém vrchu. 
IMG_5943IMG_5942IMG_5926IMG_5925IMG_5921IMG_5920

4. Jednání - 6.10.2022

Na městském úřadě Hronov se dne 6.10.2022 uskutečnilo další jednání v rámci projektu V Kontaktu na téma Doprava - "Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství – spolupráce v oblasti dopravy". Projednány byly plány v oblasti železniční dopravy - informace o aktuálních spojích, stav přípravy nového spojení z Hradce Králové do Wrocławy, nové projekty a ktuální přípravy studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wrocław, silniční dopravy - informace o společných projektech KHK a Dolnoslezského vojvodství, informace o realizaci a přípravě stavby D11/S3, a cyklistické dopravy - záměry propojení CZ/PL cyklostezkami a cyklotrasami. Speciálními hosty tohoto jednání byl hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. a člen rady Dolnoslezského vojvodství Tymoteusz Myrda.
IMG_6699IMG_6697IMG_6694IMG_6685IMG_6681IMG_6678
 
 

Webináře

 

1. Webinář na téma Ochrana životního prostředí - 4.5.2022

Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 CZ
Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 PL

2. Webinář na téma Uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na Ukrajině

Téma současnosti je uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na území Ukrajiny. Ta zasahuje jak Polsko, které je přímým sousedem Ukrajiny, tak Českou republiku, kam také míří tisíce uprchlíků. S tím je spojena řada problémů a postupů, které musí obě země narychlo řešit. Cílem webináře bylo přiblížit, jak se s tím obě strany vyrovnávají, jak funguje humanitární pomoc v ČR i Polsku, jak probíhá přijímání uprchlíků, registrace osob, finanční podpora, přerozdělování na území obou států do jednotlivých krajů/vojvodství, obcí/gmin a rodin. Představeny byly také příklady dobré praxe týkající se pomocí Ukrajinským rodinám, začleňování do společnosti a nabídky možné spolupráce.

Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022
Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022 PL

3. Webinář na téma SMART technologie v místní samosprávě - 12.9.2022

Koncept postupné digitalizace a Smart technologií je proces, který nás bude v příštích letech nadále provázet. Jeho vize je zlepšit životní úroveň nás všech a zajistit, že předáme naši zemi a naše města dalším generacím v pořádku. Nové technologie společně s digitalizací mají potenciál zlepšit služby v obci či městě a umožnit občanům využívat jeho služby jednodušším a dostupnějším způsobem. Zároveň se však za takový „smart“ koncept považuje i zabezpečení vysoké transparentnosti samosprávy a participace, resp. zapojování veřejnosti do rozhodování.

Vývěsní tabule, úřední oznámení, místní rozhlas už patří minulosti. Chybí jim rychlost, dostupnost a cílenost, a to je pro dnešní rychlý moderní život neakceptovatelné. Občané očekávají efektivní komunikaci, kdy dostanou informaci rychle a včas. Chytrá obec je taková, která svým občanům poskytuje maximální množství komfortu za maximálně efektivního využití financí a minimální zátěže do prostředí.

Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_CZ nová
Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_PL nová

4. Webinář na téma Bezpečnost v cyklodopravě - 13.12.2022

Cyklistika a cyklodoprava je v současnosti velmi využívaným způsobem dopravy a rekreace na českém i polském území. V některých předpisech a povinnostech cyklistů však panují mezi oběma zeměmi rozdíly, o kterých mnozí cyklisté nevědí. V Polsku například probíhají pro děti povinné kurzy soustředěné na znalost dopravních předpisů zakončené zkouškou. V České republice se zase výrazně diskutuje nad pravidlem odstupové vzdálenosti vozidel při předjíždění cyklistů.

Pozvánka_Bezpečnost v cyklodopravě_13.12.2022
Zaproszenie_Bezpieczeństwo w ruchu rowerowym_13.12.2022

5. Webinář na téma - Civilní ochrana - 15.12.2022

Cvičení obyvatel v oblasti civilní ochrany, tak jak jsme ji znaly z dob studené války se postupně z našeho života vytrácejí. Současné geopolitické změny spojené s konfliktem na Ukrajině však přinášejí do společnosti otázky týkající se připravenosti na případný možný válečný konflikt nebo jaderný útok. Jak se změnili a jak fungují krizové plány v současnosti? V dnešní době se zintenzivnili dotazy obyvatel na otázky jako: Jak zní sirény v případě útoku? Jak reagovat na znějící sirény? Jakým způsobem budou sdělovány informace občanům? Jaký je postup v případě útoku? Kde se v obci nachází nejbližší kryt? Na všechny tyto otázky by měli být představitelé obcí připraveni svým občanům odpovědět. A právě účelem webináře je představení informací v oblasti civilní ochrany na české a polské straně.

Pozvánka_Civilní ochrana_15.12.2022
Zaproszenie_Obrona cywilna_15.12.2022

6. Webinář na téma - Památky a přístup ČR a Polska ke kulturnímu dědictví - 12.1.2023

Česká republika i Polsko jsou zeměmi s velkým množstvím historických památek. Památková péče nebo také ochrana památek je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb. V širším významu se pak jedná o snahu o zachování veškerého světového dědictví, tj. kulturních i přírodních památek. Je prováděna formou evidence, ochrany a záchrany (konzervace, restaurování, rekonstrukce) památek. Památková péče funguje na národní i mezinárodní úrovni a její forma a úroveň je v různých státech světa rozdílná.

Cílem webináře je porovnat národní dělení památek do jednotlivých kategorií, způsoby památkové péče v České republice a Polsku a přístup k ochraně kulturního dědictví na příkladu konkrétních objektů, které se nachází v oblasti česko-polské hranice.

Pozvánka_Památky_12.1.2023
Zaproszenie_Zabytki_12.1.2023

7. Webinář na téma - Cyklodoprava a strategie rozvoje - 18.1.2023

Cyklistika a cyklodoprava je v současnosti velmi využívaným způsobem dopravy a rekreace na českém i polském území. Na centrální úrovni je dán velký důraz na koncepční rozvoj cyklodopravy jako součást trvale udržitelné mobility. V současné době probíhají značné investice do přípravy infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku. Dochází k budování a rekonstrukcím řady cyklostezek a připravují se další nové úseky, vznikají také nové trasy singletracků. Jsou všechny tyto investice v souladu s národní strategií cyklodopravy. Jaké jsou koncepční rozvojové plány v České republice a Polsku? Kam směřuje cyklodoprava a kde hledat finanční možnosti na financování cykloturistických projektů?  A co doprovodná infrastruktura jako jsou parkovací místa pro kola, dobíjecí stanice pro elektro kola, půjčovny apod.?

Účelem webináře je seznámení se s oblastí strategického plánování v oblasti cyklodopravy na obou stranách hranice v ČR a Polsku a společná diskuse na téma nových požadavků na doprovodnou infrastrukturu.

Odkaz pro připojení: https://zoom.us/j/96136289292

8. Webinář na téma - Energetická krize – Co nám způsobují drahé energie a jak se s nimi snažíme vypořádat? - 1.2.2023

V současném období jsme svědky nenadálého růstu cen elektřiny, což významně ovlivňuje výdaje domácností, firem, ale i výdaje na objekty obcí a měst. Zvyšování cen energií je současně jedním z hlavních tahounů inflace. Vývoj cen energií je zejména pro energeticky náročné sektory důležitou proměnnou při jejich běžném provozu, hodnocení jejich efektivity a dalších plánů do budoucna a také ovlivňuje jejich konkurenceschopnost. Na trh elektrické energie působí mnoho různých faktorů či ukazatelů, které mohou svým vývojem ovlivňovat výslednou cenu elektrické energie. Velkoobchodní cena elektřiny na burze aktuálně dosahuje rekordních hodnot.

Jak se s touto problematikou vypořádává Česká republika a jak Polsko? Jaké jsou kroky centrálních orgánů? Jak reagují veřejné instituce na dopady vysokých cen energií? Jaké konkrétní kroky se zavádění a jaké se připravují na české straně a jaké v Polsku ke zmírnění dopadů cen energií? Co je to komunální energetika a jaké nám otevírá možnosti do budoucna?

Pozvánka_Energetická krize_1.2.2023
Zaproszenie_Kryzys energetyczny_1.2.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou