Webináře

Logo_cz_pl_eu_barevne
 

1. Webinář na téma Ochrana životního prostředí - 4.5.2022

Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 CZ
Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 PL
 

2. Webinář na téma Uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na Ukrajině

Téma současnosti je uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na území Ukrajiny. Ta zasahuje jak Polsko, které je přímým sousedem Ukrajiny, tak Českou republiku, kam také míří tisíce uprchlíků. S tím je spojena řada problémů a postupů, které musí obě země narychlo řešit. Cílem webináře bylo přiblížit, jak se s tím obě strany vyrovnávají, jak funguje humanitární pomoc v ČR i Polsku, jak probíhá přijímání uprchlíků, registrace osob, finanční podpora, přerozdělování na území obou států do jednotlivých krajů/vojvodství, obcí/gmin a rodin. Představeny byly také příklady dobré praxe týkající se pomocí Ukrajinským rodinám, začleňování do společnosti a nabídky možné spolupráce.

Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022
Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022 PL
 

3. Webinář na téma SMART technologie v místní samosprávě - 12.9.2022

Koncept postupné digitalizace a Smart technologií je proces, který nás bude v příštích letech nadále provázet. Jeho vize je zlepšit životní úroveň nás všech a zajistit, že předáme naši zemi a naše města dalším generacím v pořádku. Nové technologie společně s digitalizací mají potenciál zlepšit služby v obci či městě a umožnit občanům využívat jeho služby jednodušším a dostupnějším způsobem. Zároveň se však za takový „smart“ koncept považuje i zabezpečení vysoké transparentnosti samosprávy a participace, resp. zapojování veřejnosti do rozhodování.

Vývěsní tabule, úřední oznámení, místní rozhlas už patří minulosti. Chybí jim rychlost, dostupnost a cílenost, a to je pro dnešní rychlý moderní život neakceptovatelné. Občané očekávají efektivní komunikaci, kdy dostanou informaci rychle a včas. Chytrá obec je taková, která svým občanům poskytuje maximální množství komfortu za maximálně efektivního využití financí a minimální zátěže do prostředí.

Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_CZ nová
Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_PL nová
 

4. Webinář na téma Bezpečnost v cyklodopravě - 13.12.2022

Cyklistika a cyklodoprava je v současnosti velmi využívaným způsobem dopravy a rekreace na českém i polském území. V některých předpisech a povinnostech cyklistů však panují mezi oběma zeměmi rozdíly, o kterých mnozí cyklisté nevědí. V Polsku například probíhají pro děti povinné kurzy soustředěné na znalost dopravních předpisů zakončené zkouškou. V České republice se zase výrazně diskutuje nad pravidlem odstupové vzdálenosti vozidel při předjíždění cyklistů.

Pozvánka_Bezpečnost v cyklodopravě_13.12.2022
Zaproszenie_Bezpieczeństwo w ruchu rowerowym_13.12.2022
 

5. Webinář na téma - Civilní ochrana - 15.12.2022

Cvičení obyvatel v oblasti civilní ochrany, tak jak jsme ji znaly z dob studené války se postupně z našeho života vytrácejí. Současné geopolitické změny spojené s konfliktem na Ukrajině však přinášejí do společnosti otázky týkající se připravenosti na případný možný válečný konflikt nebo jaderný útok. Jak se změnili a jak fungují krizové plány v současnosti? V dnešní době se zintenzivnili dotazy obyvatel na otázky jako: Jak zní sirény v případě útoku? Jak reagovat na znějící sirény? Jakým způsobem budou sdělovány informace občanům? Jaký je postup v případě útoku? Kde se v obci nachází nejbližší kryt? Na všechny tyto otázky by měli být představitelé obcí připraveni svým občanům odpovědět. A právě účelem webináře je představení informací v oblasti civilní ochrany na české a polské straně.

Pozvánka_Civilní ochrana_15.12.2022
Zaproszenie_Obrona cywilna_15.12.2022
 

6. Webinář na téma - Památky a přístup ČR a Polska ke kulturnímu dědictví - 12.1.2023

Česká republika i Polsko jsou zeměmi s velkým množstvím historických památek. Památková péče nebo také ochrana památek je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb. V širším významu se pak jedná o snahu o zachování veškerého světového dědictví, tj. kulturních i přírodních památek. Je prováděna formou evidence, ochrany a záchrany (konzervace, restaurování, rekonstrukce) památek. Památková péče funguje na národní i mezinárodní úrovni a její forma a úroveň je v různých státech světa rozdílná.

Cílem webináře je porovnat národní dělení památek do jednotlivých kategorií, způsoby památkové péče v České republice a Polsku a přístup k ochraně kulturního dědictví na příkladu konkrétních objektů, které se nachází v oblasti česko-polské hranice.

Pozvánka_Památky_12.1.2023
Zaproszenie_Zabytki_12.1.2023
 

7. Webinář na téma - Cyklodoprava a strategie rozvoje - 18.1.2023

Cyklistika a cyklodoprava je v současnosti velmi využívaným způsobem dopravy a rekreace na českém i polském území. Na centrální úrovni je dán velký důraz na koncepční rozvoj cyklodopravy jako součást trvale udržitelné mobility. V současné době probíhají značné investice do přípravy infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku. Dochází k budování a rekonstrukcím řady cyklostezek a připravují se další nové úseky, vznikají také nové trasy singletracků. Jsou všechny tyto investice v souladu s národní strategií cyklodopravy. Jaké jsou koncepční rozvojové plány v České republice a Polsku? Kam směřuje cyklodoprava a kde hledat finanční možnosti na financování cykloturistických projektů?  A co doprovodná infrastruktura jako jsou parkovací místa pro kola, dobíjecí stanice pro elektro kola, půjčovny apod.? Účelem webináře je seznámení se s oblastí strategického plánování v oblasti cyklodopravy na obou stranách hranice v ČR a Polsku a společná diskuse na téma nových požadavků na doprovodnou infrastrukturu.

 

8. Webinář na téma - Energetická krize – Co nám způsobují drahé energie a jak se s nimi snažíme vypořádat? - 1.2.2023

V současném období jsme svědky nenadálého růstu cen elektřiny, což významně ovlivňuje výdaje domácností, firem, ale i výdaje na objekty obcí a měst. Zvyšování cen energií je současně jedním z hlavních tahounů inflace. Vývoj cen energií je zejména pro energeticky náročné sektory důležitou proměnnou při jejich běžném provozu, hodnocení jejich efektivity a dalších plánů do budoucna a také ovlivňuje jejich konkurenceschopnost. Na trh elektrické energie působí mnoho různých faktorů či ukazatelů, které mohou svým vývojem ovlivňovat výslednou cenu elektrické energie. Velkoobchodní cena elektřiny na burze aktuálně dosahuje rekordních hodnot.

Jak se s touto problematikou vypořádává Česká republika a jak Polsko? Jaké jsou kroky centrálních orgánů? Jak reagují veřejné instituce na dopady vysokých cen energií? Jaké konkrétní kroky se zavádění a jaké se připravují na české straně a jaké v Polsku ke zmírnění dopadů cen energií? Co je to komunální energetika a jaké nám otevírá možnosti do budoucna?

Pozvánka_Energetická krize_1.2.2023
Zaproszenie_Kryzys energetyczny_1.2.2023
 

9. Webinář na téma - Představení a financování průmyslových zón v jednotlivých krajích - 16.2.2023

Průmyslová zóna je uceleným komplexem průmyslu a služeb s řadou integrovaných funkcí odborného charakteru. Takovýto komplex maximálně využívá vzájemné podpory jednotlivých firem ve výměně informací, poradenství, společné prezentace a využívání mezinárodních kontaktů. Tato synergie má za úkol vést k dosažení lepších výsledků, a právě v této oblasti bývá využívána téměř pravidelně. Na území Euroregionu Glacensis se nachází řada takových průmyslových zón, ať už menších nebo větších. Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností v oblastech průmyslových zón, zejména představení strategických zón v jednotlivých krajích na české i polské straně, jejich zaměření, představení způsobu financování infrastruktury okolo průmyslové zóny, jejich zařazení do života v oblasti, pozitivní a případně také negativní vlivy, které mohou mít na okolní obyvatelstvo, plány dalšího rozvoje apod.

Pozvánka_Průmyslové zóny_16.2.2023
Zaproszenie_Strefy przemysłowe_16.2.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou