Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > W kontakcie - Współpraca przygraniczna mimo przeszkód

W kontakcie - Współpraca przygraniczna mimo przeszkód

Logo_cz_pl_eu_barevne

LogoProjekt w realizacji

 
Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002837
 

Partner Wiodący:  

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partnerzy projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Euroregion Nisa
 

Okres realizacji:

1.7.2021 - 30.6.2023
 
 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności

 

Budżet:

Łącznie 220 905,28
  • z EFRR                                                187 768,15 €
  • z budżetu państwa RCz                   6 752 
  • wkład własny                                    26 385,13 €
 

Cele projektu:    

Głównym celem projektu jest stworzenie silnej i stabilnej sieci współpracy na obszarze pogranicza, które pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków obecnej sytuacji, która może pojawić się również w przyszłości. Cel główny osiągnięty zostanie dzięki realizacji celów szczegółowych, czyli:
1. stworzeniu nowoczesnego Centrum Informacyjnego (CI),
2. organizacja webinariów,
3. organizacja spotkań grup roboczych.
Stworzenie CI pozwoli na przekazywanie rzetelnych informacji na temat sytuacji występującej po drugiej stronie granicy. Stanowiło będzie ono kompendium wiedzy na temat przepisów prawnych i rozwiązań funkcjonujących w obu krajach.
Organizacja webinariów z ekspertami z różnych dziedzin pozwoli na prezentację przez specjalistów z różnych obszarów konkretnych zagadnień.  
Stworzonych zostanie 9 grup roboczych. Celem ich funkcjonowania będzie wymiana wiedzy między ekspertami z obu stron granicy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii przy rozwiązywaniu problemów transgranicznych.

 

Działania projektu:

0. Przygotowanie projektu
Przygotowanie projektu zostało zainicjowane przez partnera wiodącego. Następnie poinformowano o niej potencjalnych czeskich partnerów tj. Euroregion Glacensis oraz Nysa. Zorganizowano wideokonferencje podczas których omówiono wszystkie najważniejsze aspekty planowanego do przygotowania projektu. Koncepcja projektu została wysłana także do WS, a następnie omówiona podczas indywidualnych konsultacji.
 
Spotkania miały charakter przygotowawczy, podczas tych spotkań konsultowano zakres projektu, przygotowywano dokumenty niezbędne do opracowania wniosku projektowego i załączników, planowano harmonogram i in.
 
1. Zarządzanie projektem
Projekt będzie koordynowany przez EUWT. Każdy z partnerów wyznaczy koordynatora projektu, który będzie ściśle współpracować z menedżerem projektu w zakresie administracji projektowej, zwłaszcza zaś podczas składania sprawozdań monitorujących. Do zadań, za które odpowiedzialni będą menedżer projektu i partner wiodący, należeć będzie składanie sprawozdań monitorujących oraz wniosków o płatność a także regularna kontrola dokumentów związanych z merytoryczną i finansową realizacją projektu i wykazywaniem realizacji działań projektu oraz jego wskaźników monitorowania.Ze względu na zakres projektu planowane są trzy dwudniowe spotkania zespołów projektowych. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane przed rozpoczęciem projektu. Na tym spotkaniu zostaną określone szczegółowe parametry poszczególnych działań projektowych. W  połowie projektu odbędzie się drugie spotkanie. Podczas niego oceniany będzie dotychczasowy przebieg realizacji poszczególnych działań oraz w razie potrzeby podjęte zostaną działania korygujące błędy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu. Trzecie spotkanie odbędzie się przed zakończeniem projektu i będzie dotyczyć oceny realizacji poszczególnych działań w trakcie projektu. Każde spotkanie zostanie zorganizowane przez jednego z partnerów.
 
 
2. DziaŁania promocyjne i informacyjne
 
3. Polsko-czeskie Centrum Informacyjne
Sednem zaplanowanego działania jest stworzenie Centrum Informacyjnego (CI). Przyjmie ono formę platformy cyfrowej służącej udostępnianiu informacji, będzie to dedykowana realizacji projektu strona internetowa. W ramach Centrum Informacyjnego będą bieżąco gromadzone i udostępniane informacji dotyczące obostrzeń we wszelkich sferach działalności. Informacje na temat możliwości przekraczania granicy, odbycia podroży i pozostałych sfer życia. Zakładamy, że w sytuacji gdy granicę będzie można przekraczać bez jakichkolwiek ograniczeń i tak istnieć będzie popyt na informacje dotyczące sytuacji po drugiej stronie granicy. W ramach CI nawiązana zostanie współpraca z ekspertami z różnorodnych dziedzin. Współpracować będziemy z różnorodnymi służbami tj. pogotowiami ratunkowymi, strażą graniczną, policją. Stworzone zostaną kanały współpracy pomiędzy instytucjami z pogranicza. Stworzone zostanie centrum koordynacji współpracy między wszystkimi członkami Ugrupowania. Organizowane będą dla nich spotkania on-line.
 
4. Organizacja webinariów
W ramach działania zaplanowano organizację 60 webinariów. Każdy z partnerów będzie merytorycznie odpowiadał za przygotowanie 20. Ich zakres tematyczny koncentrował się będzie w jednym z następujących obszarów: ochrona zdrowia, problemy administracyjne, współpraca gospodarcza, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, transport, turystyka, edukacja. Prelegentami będą eksperci z danych dziedzin pochodzący z obydwu krajów. Odbiorcami będą natomiast wszystkie zainteresowane instytucje z pogranicza oraz mieszkańcy.
 
5. Spotkania grup eksperckich
Działanie obejmuje organizację 36 spotkań grup eksperckich. Grupy te funkcjonować będą w następujących obszarach: ochrona zdrowia, problemy administracyjne, współpraca gospodarcza, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, transport, turystyka i sport, edukacja, kultura i sztuka. Eksperci, którzy będą spotykać się w ramach grup, pochodzić będą z różnorodnych instytucji, które funkcjonują na polsko-czeskim pograniczu. Za ich efektywne i skuteczne działanie odpowiadać będą nie tylko partnerzy projektu, ale gwarantem ich działania będą także pozostali członkowie Ugrupowania tj. Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralovohradecki, Kraj Liberecki, Kraj Pardubicki i Ołomunieckiego oraz polska część Euroregiony Nysa i Glacensis.
 
 

Linki:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Euroregion Nisa

 

 

Grupy eksperckie

 

1. Spotkanie 16.02.2022 r.

Dnia 16.02.2022 r. w ramach projektu odbyło się spotkanie grupy eksperckiej ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kraju Kralovohradeckiego, DSDiK, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Gminy Kudowa.
IMG_1470IMG_1467IMG_1466IMG_1462IMG_1464
 

2. Spotkanie - 12.5.2022 r.

W dniu 12 maja 2022 r. w Urzędzie Regionalnym Kraju Hradec Králové odbyło się spotkanie grupy roboczej "Turystyka i Sport" na temat "Połączenie granicy polsko-czeskiej w zakresie turystyki rowerowej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcyjnego rozwoju sieci ścieżek rowerowych". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionów Hradec Králové i Pardubice, Związków Komunalnych, Destination Companies oraz miast i gmin regionu ze strony czeskiej. Po stronie polskiej wystąpili przedstawiciele województwa dolnośląskiego, Powiatu Kłodzkiego oraz gmin. Wzajemnie przedstawili swoje plany i możliwości w zakresie budowy sieci tras i ścieżek rowerowych, które mają potencjał transgraniczny oraz wyjaśnili możliwości współpracy obu stron przy ich realizacji w ramach czesko-polskiego programu dotacji.
Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sport
 

3. Spotkanie - 30.8.2022 r.

We wtorek 30.8.2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Pardubicach odbyło się spotkanie grupy roboczej "Turystyka i Sport". Tym razem tematem były plany budowy sieci jednośladów na granicy polsko-czeskiej oraz promocja turystyki rowerowej. Głównym celem było wynegocjowanie współpracy pomiędzy stroną czeską i polską w zakresie łączenia sieci jednośladów, zarówno w zakresie promocji i marketingu, jak i ewentualnych projektów budowy i rozbudowy nowych tras. Po stronie polskiej obecnie planuje się budowę nowych szlaków z Kudowa-Zdroju, Lewina Kłodzkiego i Polanicy-Zdroju, które łączyłyby się ze szlakami na Jagodne i dalej w kierunku Międzylesia. Ze strony czeskiej wspomniano o szlakach w okolicach Hořic, w Górach Jaworowych w rejonie Broumova czy o przedłużeniu szlaków w Dolnej Morawie i Suchym vrchu. 
IMG_5943IMG_5942IMG_5926IMG_5925IMG_5921IMG_5920

4. Spotkanie - 06.10.2022 r.

W dniu 6.10.2022 r. w Urzędzie Miasta Hronov odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu V Kontaktu na temat Transportu - "Region Hradec Králové i Województwo Dolnośląskie - współpraca w dziedzinie transportu". Omówiono plany w zakresie transportu kolejowego - informacje o aktualnych połączeniach, stan przygotowań nowego połączenia z Hradec Králové do Wrocławia, nowe projekty i aktualne przygotowania studium wykonalności RS 5 VRT Praga - Hradec Králové - Wrocław, transportu drogowego - informacje o wspólnych projektach Kraju Hradeckiego i Województwa Dolnośląskiego, informacje o realizacji i przygotowaniach budowy D11/S3, oraz transportu rowerowego - plany połączenia CZ/PL ścieżkami i drogami rowerowymi. Gośćmi specjalnymi tego spotkania byli hejtman Kraju Hradeckiego Mgr. Martin Červíček, gen. bryg. v. v. i Tymoteusz Myrda, członek Rady Województwa Dolnośląskiego.

IMG_6699IMG_6697IMG_6694IMG_6685IMG_6681IMG_6678
 

 

Webinarium

 

1. Webinarium na temat Ochrona środowiska - 4.5.2022

Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 CZ
Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 PL

2. Webinarium na temat kryzys migracyjny związany z konfliktem wojennym na Ukrainie 

Aktualnym tematem jest kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie. Dotyczy to zarówno Polski, która bezpośrednio sąsiaduje z Ukrainą, jak i Czech, dokąd również zmierzają tysiące uchodźców. Wiążą się z tym liczne problemy i procedury, którymi oba kraje muszą się szybko zająć. Celem webinarium jest przedstawienie, jak obie strony radzą sobie z sytuacją, jak funkcjonuje pomoc humanitarna w Czechach i w Polsce, jak przyjmowani są uchodźcy, jak rejestruje się osoby, jak udzielane jest wsparcie finansowe, jak wygląda rozlokowywanie uchodźców na terytorium obu krajów w poszczególnych krajach/województwach, gminach i rodzinach. Chcielibyśmy również przedstawić przykłady dobrych praktyk w zakresie pomocy rodzinom z Ukrainy, integracji ze społeczeństwem oraz oferty ewentualnej współpracy.

Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022
Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022 PL

3. Webinarium na temat Inteligentne technologie w samorządzie terytorialnym

Koncepcja postępującej cyfryzacji i Smart technologii to proces, który będzie nam towarzyszył w najbliższych latach. Jego wizją jest poprawa poziomu życia nas wszystkich i zapewnienie, że przekażemy nasz kraj i nasze miasta kolejnym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Nowe technologie wraz z cyfryzacją mają potencjał, aby poprawić usługi w gminie lub mieście i umożliwić obywatelom korzystanie z jej usług w prostszy i bardziej przystępny sposób. Jednocześnie jednak za taką "inteligentną" koncepcję uważa się również zapewnienie wysokiej transparentności działań samorządu i partycypacji, czyli udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Tablice ogłoszeń, oficjalne komunikaty, lokalne radio to już przeszłość. Brakuje im szybkości, dostępności i odpowiedniego ukierunkowania przekazu, a to jest nie do przyjęcia w dzisiejszym szybkim i nowoczesnym świece. Obywatele oczekują efektywnej komunikacji, w której otrzymują informacje szybko i w odpowiednim czasie. Inteligentna gmina to taka, która zapewnia maksymalny komfort swoim mieszkańcom przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu środków finansowych i minimalnym obciążeniu środowiska.

Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_CZ
Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_PL
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis