Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Realizacja zakończona

 

Partner wiodący projektu:

Kraj Kralowohradecki


Partnerzy projektu:

 • Województwo Dolnośląskie
 • Kraj Liberecki
 • Kraj Pardubicki
 • Kraj Ołomuniecki
 • Euroregion Glacensis
 • Euroregion Nysa

Harmonogram:

 • realizacja w latach 2012-2013

Program:

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Całkowity budżet:

 • Całkowity budżet zaplanowano w wysokości 269 633,03 EUR
 • Budżet Euroregionu Glacensis  zaplanowano w wysokości  10 478,94 EUR

Cel projektu:

 • Głównym celem projektu jest opracowanie wspólnej „Strategii zintegrowanej współpracy 2014-2020“, która będzie stanowiła podstawowy dokument koncepcyjny wskazujący dziedziny możliwej współpracy oraz proponujący działania do wdrożenia. Kolejnym celem projektu jest wzmocnienie i rozwijanie wzajemnych relacji i współpracy partnerów oraz zrównoważony rozwój ich obszaru. W końcowym etapie realizacji projektu powinny być podjęte działania zmierzające do rejestracji nowego podmiotu prawnego: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej (EUWT). Jest to nowy, wyższy wymiar współpracy międzynarodowej. Ideą EUWT jest ułatwienie i wspieranie nie tylko współpracy transgranicznej, ale też ponadnarodowej i międzyregionalnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej.

Działania projektu:

Działania projektu:

Kraj Kralowohradecki

 • 01.Opracowanie Strategii zintegrowanej współpracy partnerów
  • 01A. Określenie jednolitej metodyki opracowania Strategii
  • 01B. Część analityczna – terytorium czeskich partnerów
  • 01C. Część projektowa – syntezy analiz CZ+PL
  • 01D. Plan działania Strategii
 • 02. Mała analiza prawna polsko-czeskiego środowiska dla modułów e-learningowych stażystów
 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (2 osoby)
 • 04. Duża analiza prawna czeskiego obszaru projektu na potrzeby budowy Strategii i stworzenia EUWT
 • 05. Obsadzenie 0,2 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie jednego miejsca w zespole ekspertów/li>
 • 07. Organizacja konferencji podsumowującej
 • 08. Organizacja dwóch spotkań zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Województwo Dolnośląskie

 • 01.Budowa Strategii zintegrowanej współpracy partnerów
  • 1B. Część analityczna – terytorium polskich partnerów
 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (4 osoby)
 • 04. Duża analiza prawna polskiego obszaru projektu na potrzeby budowy Strategii i stworzenia EUWT
 • 05. Obsadzenie jednego etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie dwóch miejsc w zespole ekspertów
 • 07. Organizacja konferencji inaugurującej projekt
 • 08. Organizacja dwóch spotkań zespołu projektowego
 • 09. Organizacja dwóch spotkań zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem
 • 11. Portal internetowy projektu

Kraj Liberecki

 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (2 osoby)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie jednego miejsca w zespole ekspertów
 • 08. Organizacja jednego spotkania zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10.Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Kraj Pardubicki

 • 03.Staże wymienne własnych pracowników (2 osoby)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Kraj Ołomuniecki

 • 03.Staże wymienne własnych pracowników(2 osoby)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie jednego miejsca w zespole ekspertów
 • 08. Organizacja jednego spotkania zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (1 osoba)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie dwóch miejsc w zespole ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem
 • + stażysta 1 osoba

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie dwóch miejsc w zespole ekspertów
 • 08. Organizacja jednego spotkania zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Euroregion Nisa

 • 03.Wymiana doświadczeń z zagranicznymi EUWT
 • 05. Obsadzenie 0,0625 etatu w sekretariacie projektu
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

 • 03. Wymiana doświadczeń z zagranicznymi EUWT
 • 05. Obsadzenie 0,0625 etatu w sekretariacie projektu
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Działania projektu skierowane są na osiągnięcie długofalowego celu partnerów dotyczącego zinstytucjonalizowanej współpracy poprzez dążenie do stworzenia wspólnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Tetyrorialnej (EUWT) jako wyższego szczebla współpracy o dużej wartości dodanej. Partnerzy projektu przygotowali wspólne Memorandum, będące wyrażeniem woli politycznej w zakresie podejmowania współpracy w ramach tworzenia nowego EUWT. Wspólna strategia umożliwi zdefiniowane strategicznych dziedzin współpracy transgranicznej, zidentyfikowanie barier ich rozwoju, zaproponowanie rozwiązań oraz konkretnego planu działań w celu ich realizacji.

Projekt obejmuje działania, które przyczynią się do wzajemnego poznawania partnerów. Dotyczy to analiz prawnych hierarchii i kompetencji organów administracji publicznej w RP i RCz, systemu procesu legislacyjnego, dziedzin niezbędnych do stworzenia przyszłego EUWT (odpowiednie kwestie podatkowe, prawne i pracowniczo-prawne) oraz doświadczeń w zakresie polityki pomocowej. To wszystko wsparte wzajemnymi stażami pracowników. Jednym z działań projektu jest powołanie wspólnego sekretariatu projektu, składającego się z pracowników partnerów. Sekretariat będzie koordynował staże, spotkania zespołu projektowego i zespołu ekspertów, uczestniczył w opracowywaniu Strategii, aktualizował strony www projektu oraz realizował niektóre działania promocyjne. W przypadku niektórych partnerów projektu członkowie sekretariatu będą jednocześnie menadżerami ds. projektowych i finansowych projektu.

27.03.2012  Konferencja Wrocław – szczegóły TU

Konferencja Wrocław 01
Konferencja Wrocław 02
Konferencja Wrocław 03
Konferencja Wrocław 04
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM