W kontakcie - Współpraca przygraniczna mimo przeszkód

Logo_cz_pl_eu_barevne

LogoProjekt w realizacji

 
Numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002837
 

Partner Wiodący:  

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partnerzy projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Euroregion Nisa
 

Okres realizacji:

1.7.2021 - 30.6.2023
 
 

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności

 

Budżet:

Łącznie 220 905,28
  • z EFRR                                                187 768,15 €
  • z budżetu państwa RCz                   6 752 
  • wkład własny                                    26 385,13 €
 

Cele projektu:    

Głównym celem projektu jest stworzenie silnej i stabilnej sieci współpracy na obszarze pogranicza, które pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków obecnej sytuacji, która może pojawić się również w przyszłości. Cel główny osiągnięty zostanie dzięki realizacji celów szczegółowych, czyli:
1. stworzeniu nowoczesnego Centrum Informacyjnego (CI),
2. organizacja webinariów,
3. organizacja spotkań grup roboczych.
Stworzenie CI pozwoli na przekazywanie rzetelnych informacji na temat sytuacji występującej po drugiej stronie granicy. Stanowiło będzie ono kompendium wiedzy na temat przepisów prawnych i rozwiązań funkcjonujących w obu krajach.
Organizacja webinariów z ekspertami z różnych dziedzin pozwoli na prezentację przez specjalistów z różnych obszarów konkretnych zagadnień.  
Stworzonych zostanie 9 grup roboczych. Celem ich funkcjonowania będzie wymiana wiedzy między ekspertami z obu stron granicy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii przy rozwiązywaniu problemów transgranicznych.

 

Działania projektu:

0. Przygotowanie projektu
Przygotowanie projektu zostało zainicjowane przez partnera wiodącego. Następnie poinformowano o niej potencjalnych czeskich partnerów tj. Euroregion Glacensis oraz Nysa. Zorganizowano wideokonferencje podczas których omówiono wszystkie najważniejsze aspekty planowanego do przygotowania projektu. Koncepcja projektu została wysłana także do WS, a następnie omówiona podczas indywidualnych konsultacji.
 
Spotkania miały charakter przygotowawczy, podczas tych spotkań konsultowano zakres projektu, przygotowywano dokumenty niezbędne do opracowania wniosku projektowego i załączników, planowano harmonogram i in.
 
1. Zarządzanie projektem
Projekt będzie koordynowany przez EUWT. Każdy z partnerów wyznaczy koordynatora projektu, który będzie ściśle współpracować z menedżerem projektu w zakresie administracji projektowej, zwłaszcza zaś podczas składania sprawozdań monitorujących. Do zadań, za które odpowiedzialni będą menedżer projektu i partner wiodący, należeć będzie składanie sprawozdań monitorujących oraz wniosków o płatność a także regularna kontrola dokumentów związanych z merytoryczną i finansową realizacją projektu i wykazywaniem realizacji działań projektu oraz jego wskaźników monitorowania.Ze względu na zakres projektu planowane są trzy dwudniowe spotkania zespołów projektowych. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane przed rozpoczęciem projektu. Na tym spotkaniu zostaną określone szczegółowe parametry poszczególnych działań projektowych. W  połowie projektu odbędzie się drugie spotkanie. Podczas niego oceniany będzie dotychczasowy przebieg realizacji poszczególnych działań oraz w razie potrzeby podjęte zostaną działania korygujące błędy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu. Trzecie spotkanie odbędzie się przed zakończeniem projektu i będzie dotyczyć oceny realizacji poszczególnych działań w trakcie projektu. Każde spotkanie zostanie zorganizowane przez jednego z partnerów.
 
 
2. DziaŁania promocyjne i informacyjne
 
3. Polsko-czeskie Centrum Informacyjne
Sednem zaplanowanego działania jest stworzenie Centrum Informacyjnego (CI). Przyjmie ono formę platformy cyfrowej służącej udostępnianiu informacji, będzie to dedykowana realizacji projektu strona internetowa. W ramach Centrum Informacyjnego będą bieżąco gromadzone i udostępniane informacji dotyczące obostrzeń we wszelkich sferach działalności. Informacje na temat możliwości przekraczania granicy, odbycia podroży i pozostałych sfer życia. Zakładamy, że w sytuacji gdy granicę będzie można przekraczać bez jakichkolwiek ograniczeń i tak istnieć będzie popyt na informacje dotyczące sytuacji po drugiej stronie granicy. W ramach CI nawiązana zostanie współpraca z ekspertami z różnorodnych dziedzin. Współpracować będziemy z różnorodnymi służbami tj. pogotowiami ratunkowymi, strażą graniczną, policją. Stworzone zostaną kanały współpracy pomiędzy instytucjami z pogranicza. Stworzone zostanie centrum koordynacji współpracy między wszystkimi członkami Ugrupowania. Organizowane będą dla nich spotkania on-line.
 
4. Organizacja webinariów
W ramach działania zaplanowano organizację 60 webinariów. Każdy z partnerów będzie merytorycznie odpowiadał za przygotowanie 20. Ich zakres tematyczny koncentrował się będzie w jednym z następujących obszarów: ochrona zdrowia, problemy administracyjne, współpraca gospodarcza, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, transport, turystyka, edukacja. Prelegentami będą eksperci z danych dziedzin pochodzący z obydwu krajów. Odbiorcami będą natomiast wszystkie zainteresowane instytucje z pogranicza oraz mieszkańcy.
 
5. Spotkania grup eksperckich
Działanie obejmuje organizację 36 spotkań grup eksperckich. Grupy te funkcjonować będą w następujących obszarach: ochrona zdrowia, problemy administracyjne, współpraca gospodarcza, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, transport, turystyka i sport, edukacja, kultura i sztuka. Eksperci, którzy będą spotykać się w ramach grup, pochodzić będą z różnorodnych instytucji, które funkcjonują na polsko-czeskim pograniczu. Za ich efektywne i skuteczne działanie odpowiadać będą nie tylko partnerzy projektu, ale gwarantem ich działania będą także pozostali członkowie Ugrupowania tj. Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralovohradecki, Kraj Liberecki, Kraj Pardubicki i Ołomunieckiego oraz polska część Euroregiony Nysa i Glacensis.
 
 

Linki:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Euroregion Nisa

 

 

Grupy eksperckie

 

1. Spotkanie

Dnia 16.02.2022 r. w ramach projektu odbyło się spotkanie grupy eksperckiej ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kraju Kralovohradeckiego, DSDiK, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Gminy Kudowa.
IMG_1470IMG_1467IMG_1466IMG_1462IMG_1464
 

2. Spotkanie - 12.5.2022

Dne 12.5.2022  se uskutečnilo na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje jednání pracovní skupiny "Cestovní ruch a sport" na téma "Propojování česko-polské hranice v oblasti cykloturistiky zejména se zaměřením na koncepční rozvoj sítě cyklostezek". Jednání se zúčastnili zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje, Svazků obcí, Destinačních společností a měst a obcí v daném regionu z české strany. Z polské strany to potom byli zástupci Dolnoslezského vojvodství, Powiatu Kłodzko a gmin. Vzájemně si představili plány a možnosti v budování sítě cyklotras a cyklostezek, které mají přeshraniční potenciál a vyjasnili si možnosti spolupráce obou stran v jejich realizaci v česko-polském dotačním programu.
Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sportJednání pracovní skupiny Cestovní ruch a sport
 

 

Webinarium

 

1. Webinarium na temat Ochrona środowiska - 4.5.2022

Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 CZ
Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 PL

Záznam z 1. webináře

2. Webinarium na temat kryzys migracyjny związany z konfliktem wojennym na Ukrainie 

Aktualnym tematem jest kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie. Dotyczy to zarówno Polski, która bezpośrednio sąsiaduje z Ukrainą, jak i Czech, dokąd również zmierzają tysiące uchodźców. Wiążą się z tym liczne problemy i procedury, którymi oba kraje muszą się szybko zająć. Celem webinarium jest przedstawienie, jak obie strony radzą sobie z sytuacją, jak funkcjonuje pomoc humanitarna w Czechach i w Polsce, jak przyjmowani są uchodźcy, jak rejestruje się osoby, jak udzielane jest wsparcie finansowe, jak wygląda rozlokowywanie uchodźców na terytorium obu krajów w poszczególnych krajach/województwach, gminach i rodzinach. Chcielibyśmy również przedstawić przykłady dobrych praktyk w zakresie pomocy rodzinom z Ukrainy, integracji ze społeczeństwem oraz oferty ewentualnej współpracy.

Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022
Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022 PL

Záznam z 2.webináře

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou