Webinaria

Logo_cz_pl_eu_barevne
 

1. Webinarium na temat Ochrona środowiska - 4.5.2022

Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 PL
Pozvánka_Ochrana ŽP 4.5.2022 CZ
 

2. Webinarium na temat kryzys migracyjny związany z konfliktem wojennym na Ukrainie 

Aktualnym tematem jest kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie. Dotyczy to zarówno Polski, która bezpośrednio sąsiaduje z Ukrainą, jak i Czech, dokąd również zmierzają tysiące uchodźców. Wiążą się z tym liczne problemy i procedury, którymi oba kraje muszą się szybko zająć. Celem webinarium jest przedstawienie, jak obie strony radzą sobie z sytuacją, jak funkcjonuje pomoc humanitarna w Czechach i w Polsce, jak przyjmowani są uchodźcy, jak rejestruje się osoby, jak udzielane jest wsparcie finansowe, jak wygląda rozlokowywanie uchodźców na terytorium obu krajów w poszczególnych krajach/województwach, gminach i rodzinach. Chcielibyśmy również przedstawić przykłady dobrych praktyk w zakresie pomocy rodzinom z Ukrainy, integracji ze społeczeństwem oraz oferty ewentualnej współpracy.

Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022 PL
Pozvánka_Uprchlická krize_19.5.2022
 

3. Webinarium na temat Inteligentne technologie w samorządzie terytorialnym

Koncepcja postępującej cyfryzacji i Smart technologii to proces, który będzie nam towarzyszył w najbliższych latach. Jego wizją jest poprawa poziomu życia nas wszystkich i zapewnienie, że przekażemy nasz kraj i nasze miasta kolejnym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Nowe technologie wraz z cyfryzacją mają potencjał, aby poprawić usługi w gminie lub mieście i umożliwić obywatelom korzystanie z jej usług w prostszy i bardziej przystępny sposób. Jednocześnie jednak za taką "inteligentną" koncepcję uważa się również zapewnienie wysokiej transparentności działań samorządu i partycypacji, czyli udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Tablice ogłoszeń, oficjalne komunikaty, lokalne radio to już przeszłość. Brakuje im szybkości, dostępności i odpowiedniego ukierunkowania przekazu, a to jest nie do przyjęcia w dzisiejszym szybkim i nowoczesnym świece. Obywatele oczekują efektywnej komunikacji, w której otrzymują informacje szybko i w odpowiednim czasie. Inteligentna gmina to taka, która zapewnia maksymalny komfort swoim mieszkańcom przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu środków finansowych i minimalnym obciążeniu środowiska.

Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_PL
Pozvánka_Smart technologie_12.9.2022_CZ
 

4. Webinarium na temat Bezpieczeństwo w ruchu rowerowym dnia 13.12.2022 r.

Transport rowerowy i cykloturystyka są obecnie szeroko wykrozystywanym środkiem transportu i rekreacji na terytorium Czech i Polski. Istnieją jednak różnice w niektórych przepisach i obowiązkach rowerzystów pomiędzy tymi dwoma krajami, z których wielu rowerzystów nie zdaje sobie sprawy. W Polsce na przykład istnieją obowiązkowe kursy dla dzieci poświęcone zapoznaniu się z zasadami ruchu drogowego, zakończone egzaminem. W Czechach toczy się duża dyskusja na temat odstępu przy wyprzedzaniu rowerzystów.

Zaproszenie_Bezpieczeństwo w ruchu rowerowym_13.12.2022
Pozvánka_Bezpečnost v cyklodopravě_13.12.2022
 

5. Webinarium na temat Obrona cywilna dnia 15.12.2022 r.

Ćwiczenia obrony cywilnej, jakie znaliśmy z czasów zimnej wojny, stopniowo znikają z naszego życia. Obecne zmiany geopolityczne związane z konfliktem na Ukrainie rodzą jednak pytania o gotowość społeczeństwa na ewentualny konflikt zbrojny lub atak jądrowy. Jak się zmieniły i jak teraz funkcjonują plany kryzysowe? Obecnie nasiliły się pytania mieszkańców dotyczące takich kwestii jak: Jak brzmią syreny alarmowe w przypadku ataku? Jak reagować na dźwięk syren? W jaki sposób informacje będą przekazywane obywatelom? Jaka jest procedura w przypadku ataku? Gdzie w danej miejscowości jest najbliższy schron? Liderzy gminni powinni być przygotowani do odpowiedzi na wszystkie te pytania swoich mieszkańców. Celem webinarium jest właśnie przedstawienie informacji w zakresie ochrony ludności po stronie czeskiej i polskiej.

Zaproszenie_Obrona cywilna_15.12.2022
Pozvánka_Civilní ochrana_15.12.2022
 

6. Webinarium na temat Zabytki oraz czeskie i polskie podejście do dziedzictwa kulturowego dnia 12.1.2023 r.

Zarówno Czechy jak i Polska są krajami o dużej liczbie zabytków. Konserwacja oraz ochrona zabytków to ukierunkowane działania społeczeństw mające na celu zachowanie wybranych części ruchomego i nieruchomego dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim budowli. W szerszym znaczeniu jest to dążenie do zachowania całego światowego dziedzictwa, czyli zabytków kulturowych i przyrodniczych. Realizowana jest w formie rejestracji, ochrony i ratowania (konserwacji, restauracji, remontów) zabytków. Ochrona dziedzictwa kulturowego realizowana jest zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, a jej forma i poziom różnią się w poszczególnych krajach na całym świecie.

Celem webinarium jest porównanie krajowego podziału zabytków na poszczególne kategorie, metod konserwacji zabytków w Czechach i Polsce oraz podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie konkretnych obiektów znajdujących się na pograniczu Czech i Polski.

Zaproszenie_Zabytki_12.1.2023
Pozvánka_Památky_12.1.2023
 

7. Webinarium na temat Transport rowerowy a strategia rozwoju dnia 18.1.2023 r.

Transport rowerowy i cykloturystyka są obecnie szeroko wykorzystywanym i popularny środkiem transportu i rekreacji na terytorium Czech i Polski. Na poziomie centralnym duży nacisk kładzie się na koncepcyjny rozwój transportu rowerowego jako elementu zrównoważonej mobilności. Obecnie realizowane są znaczące inwestycje w przygotowanie infrastruktury dla transportu rowerowego i turystyki rowerowej. Budowanych i przebudowywanych jest wiele ścieżek rowerowych, przygotowywane są nowe odcinki, a także nowe trasy typu singletrack. Czy wszystkie te inwestycje są zgodne z narodowymi strategiami transportu rowerowego? Jakie są koncepcyjne plany rozwoju w Czechach i Polsce? Dokąd zmierza transport rowerowy i gdzie szukać możliwości finansowania projektów z zakresu turystyki rowerowej?  A co z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak miejsca parkingowe dla rowerów, stacje ładowania rowerów elektrycznych, wypożyczalnie itp.?

Celem webinarium jest zapoznanie się z obszarem planowania strategicznego w zakresie transportu rowerowego po obu stronach granicy w Czechach i Polsce oraz wspólne omówienie nowych wymagań dotyczących towarzyszącej im infrastruktury.

Zaproszenie_Transport rowerowy a strategia rozwoju_18.1.2023
Pozvánka_Cyklodoprava a strategie rozvoje_18.1.2023
 

8. Webinarium na temat Kryzys energetyczny – Jakie są skutki drogiej energii i jak próbujemy sobie z nimi poradzić? dnia 25.1.2023 r.

W obecnym okresie obserwujemy gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, co znacząco wpływa na wydatki gospodarstw domowych, firm, a także samorządów lokalnych. Rosnące ceny energii to również jeden z głównych czynników napędzających inflację. Zmiany cen energii są niezwykle istotną zmienną dla sektorów energochłonnych, co przede wszystkim dotyczy ich codziennej działalności operacyjnej, oceny ich efektywności i planów na przyszłość, a także wpływa na ich konkurencyjność. Na rynek energii elektrycznej oddziałuje wiele różnych czynników lub wskaźników, które mogą kształtować ostateczną cenę energii elektrycznej. Hurtowa cena energii elektrycznej na giełdzie osiąga obecnie rekordowe wartości.

Jak z tym problemami radzą sobie Czechy i Polska? Jakie kroki podjęły władze centralne w obu krajach? Jak instytucje publiczne reagują na skutki wysokich cen energii? Jakie konkretne kroki są podejmowane i co jest przygotowywane w Czechach oraz w Polsce, aby złagodzić negatywny wpływ cen energii? Czym jest energetyka komunalna i jakie są jej perspektywy?

Zaproszenie_Kryzys energetyczny_1.2.2023
Pozvánka_Energetická krize_1.2.2023
 

9. Webinarium na temat Prezentacja i finansowanie stref przemysłowych w poszczególnych regionach dnia 16.2.2023 r.

Strefa przemysłowa to kompleksowy obszar zlokalizowania przemysłu i usług z licznymi zintegrowanymi specjalistycznymi funkcjami. Taki kompleks maksymalnie wykorzystuje wzajemne wsparcie poszczególnych firm w zakresie wymiany informacji, doradztwa, wspólnych prezentacji i kontaktów międzynarodowych. Taka synergia ma na celu pomóc w osiąganiu lepszych rezultatów i dlatego jest powszechnie stosowana. Na terenie Euroregionu Glacensis znajduje się liczne strefy przemysłowe różnej wielkości. Celem webinarium jest wzajemna wymiana doświadczeń o funkcjonowaniu stref przemysłowych, przedstawienie stref przemysłowych o strategicznym znacznie w poszczególnych krajach i województwach po obu stronach granicy, ich ukierunkowania, sposobu finansowania infrastruktury wokół takich stref i planów ich dalszego rozwoju. Interesują nas też kwestie włączenia stref przemysłowych w życie danego obszaru oraz ich pozytywne jak i negatywne oddziaływanie na społeczności lokalne.

Zaproszenie_Strefy przemysłowe_16.2.2023
Pozvánka_Průmyslové zóny_16.2.2023
 

10. Webinarium na temat Różnice między strukturą i kompetencjami samorządów terytorialnych w Czechach i w Polsce - 05.04.2023 r.

W Polsce i Czechach podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego są gminy. Podstawową różnicą między tymi krajami jest zupełnie inna wielkość tych jednostek. Na koniec 2018 roku w Republice Czeskiej było 6258 gmin, z czego 605 to miasta (26 miast statutowych), i 226 gminy. W tym samym czasie w Polsce było 2477 gmin, z czego 1537 to gminy wiejskie, 638 gmin miejsko-wiejskich i 302 gminy miejskie. Największą różnicą między samorządem terytorialnym w Czechach i w Polsce jest to, że w Czechach samorząd terytorialny jest dwustopniowy (gminy i regiony), natomiast w Polsce samorząd terytorialny jest trójstopniowy. W Polsce istnieją nie tylko gminy, ale także powiaty i województwa.

Co jest przyczyną tej dysproporcji? Jak wybierane są władze samorządowe w Czechach i Polsce? Jakie kompetencje i obowiązki mają przedstawiciele gmin? Jak długa jest ich kadencja? Jakie są kompetencje poszczególnych gmin i regionów po stronie czeskiej oraz gmin, powiatów i województw po stronie polskiej? Jakie są wady i zalety tych dwóch systemów? Odpowiedzi na te pytania to główny cel naszego webinarium.

Zaproszenie_Kompetencje samorządów_5.4.2023
Pozvánka_Kompetence samospráv_5.4.2023
 

11. Webinarium na temat Działalność uzdrowiskowa na granicy polsko-czeskiej - 05.04.2023 r.

Turystyka uzdrowiskowa i jej formy stały się ostatnio bardzo popularne. Miejscowości uzdrowiskowe oferują turystom możliwość wypoczynku, rekreacji i liczne atrakcje turystyczne. Każde uzdroiwisko ma swoją historię i związane z nią wizyty różnych znanych osobistości na przykład artystów i pisarzy. Działalność uzdrowiskowa jest istotną częścią europejskiej turystyki i ważnym źródłem dochodów. Uzdrowiska na czesko-polskim pograniczu mają długą tradycję. Na terenie tym znajduje się jedno z największych skupisk ośrodków uzdrowiskowych w obu krajach. W ciągu ostatnich kilku lat przeszły one znaczącą transformację jako jeden z segmentów sektora ochrony zdrowia. Przeszły proces prywatyzacji, inwestycji infrastrukturalnych, udaje się im łączyć zrównoważoną ofertę pobytów leczniczych i relaksacyjnych oraz zachować wysoką specjalizację medyczną i podążać za najnowszymi trendami w tej dziedzinie, takimi jak np. medical wellness. Celem webinarium jest przybliżenie ośrodków uzdrowiskowych na granicy polsko-czeskiej w Euroregionie Glacensis.

Zaproszenie_Uzdrowiska_19.4.2023
Pozvánka_Lázeňství_19.4.2023
 

12. Webinarium na temat Współpraca pogotowia górskiego - 27.04.2023 r.

Czeskie pogotowie górskie - Horská služba jest integralnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób odwiedzających góry. Działalność Pogotowia Górskiego organizowana jest przede wszystkim na terenach Szumawy, Krusznych Gór, Gór Izerskich, Karkonoszy, Gór Orlickich, Jesioników i Beskidów. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa w 7 siedmiu obszarach na terenie Polski - Grupa Beskidzka, Grupa Bieszczadzka, Grupa Jurajska, Grupa Karkonoska, Grupa Krynicka, Grupa Podhalańska, Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. Biorąc pod uwagę położenie wszystkich gór na granicach z sąsiednimi państwami, powstaje pytanie, jak wygląda współpraca służb górskich z obu stron, jak finansowana jest ich działalność itp. W Euroregionie Glacensis znajduje się przynajmniej częściowo kilka pasm górskich, które są chronione przez Górskie Pogodowe Ratunkowe. Jak wygląda współpraca i komunikacja między tymi organizacjami? Jak częste są inwencja  Horské Služby i GOPR, co mówią statystyki. Czy są wspólne ćwiczenia? Jakie są różnice między organizacjami? Jakie są przykłady dobrych praktyk we współpracy czesko-polskiej w tym zakresie? W jakich obszarach ich współpraca może być jeszcze lepsza? To wszystko są pytania, na które postaramy się odpowiedzieć podczas naszego webinarium.

Zaproszenie_Usługi górskie_27.4.2023
Pozvánka_Horské služby_27.4.2023
 

13. Webinarium na temat Zatrudnienie na czesko-polskim pograniczu - 16.05.2023 r.

Rynek pracy w regionach przygranicznych ma wiele specyficznych cech w porównaniu z pozostałymi regionami kraju. Mieszkańcy często szukają tu możliwości zatrudnienia po drugiej stronie granicy, która jest dla nich łatwo dostępna. W ostatnich latach znacznie wzrosła popularność dojeżdżania do pracy na drugą stronę granicy, w szczególności z polskiej strony do czeskich zakładów produkcyjnych. Obszar ten oferuje więc szereg możliwości od zachęt inwestycyjnych, wsparcia mobilności zawodowej i przestrzennej, współpracy firm i instytucji po dostosowanie kierunków kształcenia, wizyty studyjne oraz organizację targów pracy i dni doradztwa.

Jak wygląda zatrudnienie na polsko-czeskim pograniczu? Jakie są wyzwania i przeszkody związane z tym obszarem? Jaki wpływ na zatrudnienie ma napływ uchodźców z Ukrainy? Gdzie można wesprzeć dalszy rozwój i współpracę? Jakie są zalety i wady dojeżdżania do pracy przez granicę? 

 

Zaproszenie_Zatrudnienie w czesko-polskim pograniczu_16.5.2023
Pozvánka_Zaměstnanost na CZ-PL pohraničí_16.5.2023
 

14. Webinarium na temat Struktura ochrony przyrody i prezentacja parków narodowych na terenie Euroregionu Glacensis - 25.05.2023 r.

Jednym z ważnych tematów dla Euroregionu Glacensis jest ochrona przyrody. Dzięki swojej wielkości na jego terenie znajduje się kilka Obszarów Chronionego Krajobrazu i Parków Narodowych, które znajdują się również na samej granicy Czech i Polski. Może to rodzić szereg problemów związanych z podejściem do ochrony przyrody w obu krajach.

Celem webinarium jest przedstawienie sposobu i struktury ochrony przyrody w Czechach i Polsce oraz instytucji zajmujących się tym zagadnieniem. Jak działają parki narodowe, parki krajobrazowe i inne tereny chronione? Kto jest zaangażowany w tę ochronę? Jaka jest specyfika tych obszarów? Jak ochrona przyrody wpływa na życie ludzi mieszkających na stałe na obszarach chronionych oraz jak oddziałuje na samorządy lokalne? Czy istnieje współpraca między oboma krajami w zakresie ochrony przyrody? Czy zasady są ustalane podobnie, czy też istnieją zasadnicze różnice w podejściu doi tych zagadnień?

Zaproszenie_Parky narodowe_25.5.2023
Pozvánka_Národní parky_25.5.2023
 

15. Webinarium na temat Ochrona środowiska - Gospodarka odpadami - 30.05.2023 r.

Odpady powstają praktycznie przy każdej działalności człowieka. Powstają w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, transporcie oraz w codziennym życiu społecznym. Przede wszystkim odpady komunalne są produkowane przez wszystkich mieszkańców. Ze względu na swoje specyficzne cechy i różne zagrożenia dla środowiska, każdy strumień odpadów wymaga odrębnego zarządzania. W dniu 01.01.2021 r. w Republice Czeskiej weszła w życie nowa ustawa o odpadach nr 541/2020 Sb. (Sb. to czeski Dz.U.). Dla gmin oznacza to wiele nowych zadań w związku z obowiązkiem przestrzegania ustalonych minimalnych limitów udziału sortowanych odpadów nadających się do recyklingu w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów mieszanych. Kwestie odpadów można również rozpatrywać w kontekście transgranicznym. W Republice Czeskiej odbywają się również ciekawe ogólnokrajowe imprezy społeczne z licznym udziałem mieszkańców, takie jak „Sprzątajmy Czechy”.

Celem webinarium jest kompleksowe spojrzenie na kwestie odpadów po czeskiej i polskiej stronie granicy oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk, które można wykorzystać w drugim kraju.

Zaproszenie_Ochrona środowiska - Gospodarka odpadami 30.5.2023
Pozvánka_Životní prostředí -Odpadové hospodářství_30.5.2023
 

16. Webinarium na temat Turystyka - Aktualności i trendy w turystyce na czesko-polskim pograniczu 6.6.2023

Pogranicze polsko-czeskie doświadcza coraz większego rozwoju we wszystkich obszarach współpracy, w tym w turystyce. Nie jest już tak, że ludzie przyjeżdżają do Polski tylko "na zakupy"; wręcz przeciwnie, od dłuższego czasu obserwuje się tendencję wzrostową liczby czeskich turystów odwiedzających Polskę, co stanowi różnicę w porównaniu z wcześniejszymi czasami. Dzięki rosnącym wzajemnym powiązaniom między oboma krajami, coraz ważniejsza staje się również właściwa promocja obu krajów. Stan poszczególnych zabytków i atrakcji turystycznych rośnie, podobnie jak sytuacja z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg, parkingów i dostępności. Istnieje również duża presja na poziom usług.
Jakie są nowe osiągnięcia w turystyce i jej promocji na pograniczu polsko-czeskim? Jakie projekty są realizowane w celu promowania czesko-polskiej turystyki? Jakie tematy i obszary są najbardziej popularne, a nad którymi należy popracować w przyszłości?

Zaproszenie_Turystyka_6.6.2023 1
Pozvánka_Cestovní ruch_6.6.2023_1
 

17. Webinarium na temat Kultura i sztuka - Polsko-czeska współpraca w dziedzinie kultury 14.6.2023

Polsko-czeska współpraca w dziedzinie kultury, a tym samym dyplomacji publicznej i kulturalnej, jest bardzo aktywna zarówno na poziomie bilateralnym, jak i na forum V4. Od wielu lat trwa ożywiona współpraca pomiędzy instytucjami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych, na czele z Instytutem Polskim w Pradze, a Ministerstwem Kultury. Co roku w kilku czeskich miastach odbywają się Dni Kultury Polskiej. Kontakty między instytucjami są intensywne, odbywa się także dwustronna wymiana wystaw, wizyty w teatrach oraz prezentacje publikacji i tłumaczeń literatury. Zarówno Republika Czeska, jak i Polska mogą pochwalić się szeregiem obiektów, kompleksów i parków poświęconych wydarzeniom kulturalnym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W Hradcu Králové znajduje się Park 360 na terenie pierwotnego lotniska, gdzie odbywają się duże festiwale, takie jak Rock for People oraz inne wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne, w których może wziąć udział ponad 20 000 uczestników. W Wałbrzychu znajduje się Stara Kopalnia. Przestrzeń publiczna, a także wnętrza, zostały zaprojektowane przez światowej sławy ekspertów i z powodzeniem sprawdzają się jako relaksujące miejsce koncertów, projekcji, konferencji, wystaw, kameralnych spotkań i masowej rekreacji. Celem webinarium jest prezentacja działań w zakresie czesko-polskiej współpracy kulturalnej.

Zaproszenie_Česko-polská spolupráce na kulturním poli_14.6.2023
Pozvánka_Česko-polská spolupráce na kulturním poli_14.6.2023
 

18. Webinarium na temat Kultura i sztuka - Tradycje i zwyczaje w Czechach i Polsce 22.06.2023 r.

Czeskie i polskie zwyczaje ludowe opierają się na tradycjach chrześcijańskich lub pogańskich, a podobna historia i kultura obu krajów jest powodem podobnego obchodzenia wielu świąt. Mimo, że wiele tradycji różni świątecznych w obu krajach się różni,  w obu krajach przestrzegane są różne zwyczaje i tradycje, które mogą zaskoczyć mieszkańców sąsiedniego państwa. W dzisiejszych czasach tradycje i zwyczaje w mniejszym stopniu są zachowywane w miastach, ale nadal są niezwykle żywe na terenach wiejskich i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców obu krajów. Jakie zwyczaje i tradycje są przestrzegane podczas Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w Czechach i Polsce? Jakie są inne ważne święta i zwyczaje w ciągu roku? Które z nich są podobne po obu stronach granicy, a które są unikatowe tylko dla jednego kraju?

Zaproszenie_Tradice a zvyky_22.6.2023
Pozvánka_Tradice a zvyky_22.6.2023
 

19. Webinarium na temat Wspieranie rozwoju regionalnego i jakości życia na obszarach wiejskich 28.06.2023 r.

Każdy region Republiki Czeskiej ma swój unikatowy i niepowtarzalny charakter, zdeterminowany przez bogactwo naturalne, kulturę i wielowiekowe tradycje jego mieszkańców. Oferuje odwiedzającym wyjątkową gościnność i niepowtarzalne przeżycia. Aby wesprzeć regiony i działania gmin przeprowadzane są i ogłaszane liczne ankiety, konkursy, certyfikaty i projekty mające na celu nagradzanie i prezentowanie inspirujących rozwiązań. Po stronie czeskiej dotyczy to na przykład konkursu Wieś Roku lub konkursów na najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty, które mogą służyć jako inspiracja dla innych. Celem webinarium jest przedstawienie interesujących pomysłów w dziedzinie rozwoju regionalnego, które wspierają i doceniają działania gmin oraz promują zwiększanie jakości życia na obszarach wiejskich w Czechach i Polsce, podzielenie się doświadczeniami oraz pozyskanie nowych doświadczeń i porównywanie korzyści po obu stronach granicy.

Zaproszenie_Wspieranie rozwoju regionalnego_28.6.2023
Pozvánka_Podpora regionálního rozvoje_28.6.2023
 

20. Webinarium na temat Przedstawienie Euroregionu Glacensis i miast, w których znajdują się jego siedziby - 29.06.2023 r.

Euroregion Glacensis działa na pograniczu polsko-czeskim już od 26 lat. W tym długim okresie nastąpiła wielka zmiana we współpracy transgranicznej, w której stowarzyszenie to odegrało niezwykle ważną rolę. Mimo to dla wielu mieszkańców regionu nie jest jasne, czym dokładnie zajmuje się Euroregion oraz jakie projekty realizuje i jakie są jego działalności. Webinarium przedstawi Euroregion Glacensis i jego działania na pograniczu polsko-czeskim - jak wpłynął na rozwój stosunków transgranicznych i współpracy między instytucjami i mieszkańcami, jak przyczynił się do rozwoju infrastruktury transgranicznej oraz jak przyczynił się do rozwoju turystyki w Czechach i Polsce itp. W kolejnej części zaprezentowane zostaną oba miasta siedziby Euroregionu - Rychnov nad Kněžnou po stronie czeskiej i Kłodzko po stronie polskiej.

Zaproszenie_Euroregion Glacensis_29.6.2023
Pozvánka_Euroregion Glacensis_29.6.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou